Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, находящи се на територията на Община Бургас

понеделник, 30 септември 2019
Публикувано от: Иванка Баева

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП "Туризъм", находящи се на територията на Община Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1. Месо и месни продукти; Обособена позиция № 2. Мляко и млечни продукти; Обособена позиция № 3. Риба и рибни продукти; Обособена позиция № 4. Яйца; Обособена позиция № 5. Пакетирани стоки и подправки; Обособена позиция № 6. Пресни плодове и зеленчуци, пресни подправки; Обособена позиция № 7. Консервирани и замразени продукти; Обособена позиция № 8. Алкохолни и безалкохолни напитки".

гр. Бургас, 2019 г.

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 04.11.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 05.11.2019 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40480

 

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри" по Обособена позиция № 5 https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40549

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

По юридическата част: Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 276.

По техническата част: Деница Йовчева - офис мениджър в ОП "Туризъм", тел: 0882 004 127;

 


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1177 последна промяна: 10:59:04, 04 февруари 2020