С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценова оферта в открита процедура, с предмет: „Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/ЗАКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА“ в П

петък, 11 октомври 2019
Публикувано от: Гергана Стоянова

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията назначена за провеждане на открита процедура, с предмет:  "Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/ЗАКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА" в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245 по КК на местност "Рибарско пристанище", кв. Крайморие, гр. Бургас",  с уникален номер в регистъра на обществените поръчки: № 00797-2019-0031, oбявява, че ценовата оферта на допуснатият участник ще бъде отворена и оповестена на заседание, което ще се състои на 16.10.2019г. (сряда) от 11:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала.

 Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участникът в процедурата или негов упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38833.  

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 745 последна промяна: 16:30:18, 16 октомври 2019