Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на предварително обследване и проучване и изготвяне на технически инвестиционни проекти за:

понеделник, 18 ноември 2019
Публикувано от: Гергана Стоянова

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Изработване на предварително обследване и проучване и изготвяне на технически  инвестиционни проекти за:

1. Реконструкция на съществуващи кръстовища на бул."Захари Стоянов" (републикански път II-79 "Елхово - Бургас") при о.т.97 и при о.т.7 по плана на ж-к Меден рудник, гр.Бургас с въвеждане на нова организация на движението, с подобекти както следва :

  • Кръгово кръстовище 1 - Кръстовище при о.т.97, пресичане на бул."Захари Стоянов" (републикански път II-79 "Елхово - Бургас") с улица о.т.1039-о.т.6-о.т.97-о.т.149 (републикански път III-7909) по плана  на  ж.к."Меден рудник" , гр.Бургас

  • Кръгово кръстовище 2 - Кръстовище при о.т.7, пресичане на бул."Захари Стоянов" (републикански път II-79 "Елхово - Бургас") с улица "Георги Попаянов" с о.т.1154-о.т.1155-о.т7-о.т.8 по плана  на   ж.к."Меден рудник" , гр.Бургас

  1.  Нова улица от о.т.10-170-169-168-167-166-165-164-163-187-162-161-160-159-158-158а-157-156-155 до продължение на улица о.т.97-149-150 от второстепенната улична мрежа по плана на кв.7, кв.8, кв.6, кв.4 от ПУП-ПРЗ   на ПЗ "ЮГ", гр.Бургас"

 

гр. Бургас, 2019 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 06.01.2020 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 07.01.2020 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

По юридическата част:

Гергана Стоянова- ст. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288;

По техническата част:

Урб. Николай Цоцомански - началник отдел "Инвестиционно планиране", при Община Бургас -056 907 476

 

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41250

 

 


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1125 последна промяна: 17:22:10, 27 май 2020