Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Изработване на подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ по обособени позиции:

четвъртък, 21 ноември 2019
Публикувано от: Валерия Димитрова-Даалова

 

 

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

      Изработване на подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ по обособени позиции:

      Обособена позиция 1: "Изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/  на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система в с.о."Острица 1" и с.о."Острица 2" в землищата на кв.Банево и с.Миролюбово, в устройствена зона 1/Ов, съгласно одобрен ОУП на гр.Бургас."

      Обособена позиция 2: "Изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/  на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система за селищно образувание "Каптажа", землище с.Изворище"

Оособена позиция 3: "Изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/  на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система за територията на с.о."Брястите 1 и 2" и  с.о."Каменица-Изворите", землище Меден Рудник, гр.Бургас"


Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 06.01.2020 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.


Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 07.01.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.


 

 

 

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Валерия Димитрова - Даалова

 гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288;

Линк към съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" - https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41094

 

Файлове и ресурси


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1269 последна промяна: 13:53:11, 27 март 2020