Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на фабрично нов автомобил и гаранционното му обслужване за нуждите на проект BG05M9OP001-2.040-0051-C02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ Н

вторник, 19 ноември 2019
Публикувано от: Татяна Маринова

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"ДОСТАВКА НА ФАБРИЧНО НОВ АВТОМОБИЛ И ГАРАНЦИОННОТО МУ ОБСЛУЖВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.040-0051-C02 "ОСИГУРЯВАНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС"

гр. Бургас, 2019 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 13.01.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 14.01.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

По юридическата част: Татяна Маринова- юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 269.

По техническата част: Даниел Борисов - старши експерт-юрист отдел "Социални дейности, здравеопазване и програми" при Община Бургас - 056 / 841 149.

Линк към съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти -   https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41353

 


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 493 последна промяна: 16:45:55, 14 февруари 2020