С Ъ О Б Щ Е Н И Е за ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ: „Определяне на изпълнител за целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи за широко и ограничено обществено ползванена територията на Общи

вторник, 19 ноември 2019
Публикувано от: Боряна Балабанова

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Определяне на изпълнител за целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи за широко и ограничено обществено ползване /градски и районни паркове, градини, лесопаркове, скверове, междублокови пространства, улично озеленяване, крайпътни и защитни мелиоративни насаждения, др./, както и техните елементи /дървесна, храстова, тревна и цветна растителност, игрални кътове, декоративни цветарници, кашпи и други/; поддържане на поливни системи, както и извършване на дейности по изграждане на нови зелени площи на територията на Община Бургас, в осем обособени позиции:

ОП № 1 "Градски паркове";

ОП № 2 "Район Централен";

ОП № 3 "Район Изток";

ОП № 4 "Район Запад";

ОП № 5 "Район Север";

ОП № 6 "Район Юг";

ОП № 7 "Район Меден рудник";

ОП № 8 "Крайпътно и улично озеленяване", обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 2, № 7 И № 8 ще бъдат отворени и оповестени на публично заседание, което ще се състои на 22.11.2019 г. (петък) от 14:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 778 последна промяна: 17:15:58, 19 ноември 2019