Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на компютърна и периферна техника по две обособени позиции: OП1–Доставка на компютърна техника и периферна техника за нуждите по предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в

сряда, 27 ноември 2019
Публикувано от: Татяна Маринова

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

 

"Доставка на компютърна и периферна техника по две обособени позиции:

ОП1 - "Доставка на компютърна техника и периферна техника за нуждите по предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в рамките на проект № BG05M9OP001-2.040-0051-C01 "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас"

ОП2 - "Доставка на преносими компютри и периферна техника за нуждите на "Общински съвет по наркотични вещества" - гр. Бургас"

 

гр. Бургас, 2019 г.

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 19.12.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 20.12.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към Съобщението за отваряне на "Предлагани ценови параметри" - https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41245

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

По юридическата част: Татяна Маринова- юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 269.

По техническата част: Даниел Борисов - старши експерт-юрист отдел "Социални дейности, здравеопазване и програми" при Община Бургас - 056 / 841 149.

 


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1961 последна промяна: 17:27:47, 14 април 2020