Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на интернет и свързаност за общинска администрация, общински съвет и ВРБ“

четвъртък, 28 ноември 2019
Публикувано от: Янислав Димчев Тенев

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Осигуряване на интернет и свързаност за общинска администрация, общински съвет и ВРБ:

 

Обособена позиция № 1: "Предоставяне на интернет и свързаност за Общинска администрация и общински съвет";

Обособена позиция № 2: "Предоставяне на интернет за други общински институции";

Обособена позиция № 3: "Предоставяне на интернет и свързаност за ОП Туризъм";

Обособена позиция № 4: "Предоставяне на интернет и свързаност за ОП Чистота Еко"

Обособена позиция № 5: "Предоставяне на интернет за общински предприятия"

Обособена позиция № 6: "Предоставяне на интернет за социални заведения"

 

гр. Бургас, 2019 г.

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 19.12.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 20.12.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Бургас, от Комисия назначена от Възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

По юридическата част: Янислав Тенев - Юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 269

По техническата част: Атанас Сиреков - Директор на Дирекция "Информационно обслужване и технологии" при Община Бургас - 056 / 907 300

 

Линк към съобщение за отваряне на ценови оферти: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41354

 

Файлове и ресурси


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1446 последна промяна: 12:03:38, 28 май 2020