Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане на eкспозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде“

понеделник, 30 декември 2019
Публикувано от: Валерия Димитрова-Даалова

                                                                     ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

 Изграждане на експозиционен и демонстрационен център "Минералните води на Акве Калиде"

  На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 17.02.2020г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 18.02.2020г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Валерия Димитрова - Даалова - гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1220 последна промяна: 15:31:21, 11 февруари 2020