С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: Изработване на подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ по обособени позиции:

вторник, 14 януари 2020
Публикувано от: Валерия Димитрова-Даалова

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет:       Изработване на подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ по обособени позиции:  Обособена позиция 1: "Изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/  на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система в с.о."Острица 1" и с.о."Острица 2" в землищата на кв.Банево и с.Миролюбово, в устройствена зона 1/Ов, съгласно одобрен ОУП на гр.Бургас."; Обособена позиция 2: "Изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/  на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система за селищно образувание "Каптажа", землище с.Изворище";     Обособена позиция 3: "Изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/  на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система за територията на с.о."Брястите 1 и 2" и  с.о."Каменица-Изворите", землище Меден Рудник, гр.Бургас", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0060,

Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 17.01.2020г. от 14:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала.

 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача-https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40562

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 956 последна промяна: 11:19:46, 14 януари 2020