С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на община Бургас и общинските предприятия по обособени позиции

сряда, 22 април 2020
Публикувано от: Янислав Димчев Тенев

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на община Бургас и общинските предприятия по обособени позиции", включващи:
Обособена позиция №1 "Плавателните съдове, подлежащи на застраховане със застраховка "Каско на плавателните съдове" с клауза "Отговорност при сблъскване", "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз", "Злополука на лицата в превозните средства" към ОП "Туризъм";
Обособена позиция №2 "Гражданска отговорност на Община Бургас и общинските предприятия към трети лица/ телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанската дейност на общината ";
Обособена позиция №3 "Широколистни горски култури, минерализована ивица и оборудване на пет противопожарни депа по проект № 02/226/00346/15.12.2014г.: "Възстановяване на горския пожар и въвеждане на превантивни дейности на територията на община Бургас" със застраховка "Индустриален пожар"
., с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0077, oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 27.04.2020г. (понеделник) от 11:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, етаж 3, зала 26.

 

Отварянето на ценовите офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40990

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1526 последна промяна: 14:31:33, 22 април 2020