С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на 5 броя мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, с електронно отчитане на предадените количества“

четвъртък, 28 май 2020
Публикувано от: Боряна Балабанова

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка на 5 броя мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, с електронно отчитане на предадените количества", обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 02.06.2020г. от 11:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП. На заседанието Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1229 последна промяна: 17:00:04, 28 май 2020