Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА « ГЛАВЕН АРХИТЕКТ» ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

  ОБЯВЛЕНИЕ   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   ул. "Александровска" № 26 на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 5, ал. 2 от закона за устройство на територията и Заповед № 84/14.01.2020 година на Кмета на Община Бургас   ОБЯВЯВА    КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА « ГЛАВЕН АРХИТЕКТ» ПРИ ОБЩИНА БУРГАС 1. Кратко описание на длъжността: Длъжността «Главен архитект» в структурата на Общинска администрация…

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Психолог“ – в Център за обществена подкрепа – 1 бр. щатна бройка

  О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   набира кандидати за работа за  следнАтА позициЯ:     "Психолог" - в Център за обществена подкрепа - 1 бр. щатна бройка   Място на работа: Център за обществена подкрепа, адрес: гр. Бургас, к-с "Братя Миладинови", ул. "Дрин" № 9.   Характер на работата: Консултиране на деца в риск: жертва на насилие, загубили значим възрастен, с поведенчески…

Община Бургас обявява прием на документи за подбор на кандидати за длъжността „Домашен санитар“ – 4 броя по проект: BG05M90P001-2.040-0051-C02

    ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Административен договор №BG05M90P001-2.040-0051-C02 от 10.06.2019г. за проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас" по процедура ВС05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица е увреждания Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година, Община Бургас обявява прием на документи…

Обява от Военно окръжие - Бургас, за провеждане на кампания за ранен прием на НВУ "Васил Левски" - гр.Велико Търново

Военно окръжие - Бургас обявява, че на 16 и 17 февруари 2020 г. ще се проведе кампанията за ранен прием на НВУ "Васил Левски"- гр. В. Търново.  Изпитите - общообразователен тест, чужд език (английски, френски или немски) и психологична оценка (пригодност) са организирани в  сградата на Военно окръжие - Бургас на адрес: гр. Бургас,  ул. "Цар Асен" № 4.   Информация за приема и изискванията може дасе намерят в сайта…

ОБЯВА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че със заповед № ОХ-1105/11.12.2019 г. на министъра на отбраната на Република България за обявяване на вакантни длъжности във Военномедицинска академия (25 (двдесет и пет) офицерски длъжности за лекари) за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документи - до 31.01.2020 г. Повече информация…

ОБЯВА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава, че със заповед ОХ-1062/28.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 60 (шестдесет) вакантни длъжности, в Националната гвардейска част, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва: Гвардеец, София- 50 места; Номер от разчет, София- 1 места; Младши шофьор, София- 9 места.   Срок за подаване…

Обява за прием на документи за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“

    ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални…

Обява на ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046 Военно окръжие ІІ степен - Бургас обявява, че на основание заповед №ОХ-1035/15.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за приемане на служба в доброволния резерв без конкурс на български граждани, освободени от военна служба. Краен срок за подаване на документи 30.10.2020г. Повече…