Обявления за конкурси

Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава за обявени 30 (тридесет) вакантни длъжности, във военни формирования от състава на Военноморските сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС8000, гр. Бургас, ул. "Цар Асен" № 4, телефон 056/842-046   ОБЯВА   Военно окръжие ІІ степен - Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-904/03.11.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 30 (тридесет) вакантни длъжности, във военни формирования от състава на Военноморските сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,…

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността „Рехабилитатор“ на 4-часов работен ден в ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ «СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ»

  УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА ЗАМ. КМЕТ "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" Община Бургас     ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ «СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ»   КЪМ   ОБЩИНА   БУРГАС   О Б Я В Я В А СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал.1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността "Рехабилитатор" на 4-часов работен ден в ДНЕВЕН ЦЕНТЪР  ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ   «СВ. НИКОЛАЙ…