Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Началник на отдел “Туристически политики и дейности” при Общинска администрация – Община Бургас

    О Б Я В Л Е Н И Е   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   ул. "Александровска" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 413 /14.02.2020 год. на Кмета на Община Бургас   ОБЯВЯВА КОНКУРС   за длъжността: Началник на отдел "Туристически политики и дейности" при Общинска администрация - Община Бургас           …