Обявления за конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС по Проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, BG05M9OP001-2.004-0001-C03 „Услуги за ранно детско развитие” за длъжността„детегледач“

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС по Проект "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", BG05M9OP001-2.004-0001-C03 "Услуги за ранно детско развитие" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 за длъжността "детегледач"   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул.  "Александровска" №26   ОБЯВЯВА  КОНКУРС За една бройка детегледач на трудов договор с пълно работно време до 31.12.2020 г. по Проект "Общностен…