Обявления за конкурси

ОБЯВА за КОНКУРС за длъжността главен експерт в отдел “Контрол и принудително събиране” към дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама”

  О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 2835/05.10.2018 год.   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността: главен експерт в отдел "Контрол и принудително събиране" към  дирекция "Местни приходи от данъци, такси  и реклама" при Общинска администрация - Община…

ОБЯВА за КОНКУРС за длъжността старши експерт в отдел “Контрол и принудително събиране” към дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама”

    О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 2834/05.10.2018 год.   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността: старши експерт в отдел "Контрол и принудително събиране" към  дирекция "Местни приходи от данъци, такси  и реклама" при Общинска администрация - Община…

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА " СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ" ПО ЗАМЕСТВАНЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КТ В ДИРЕКЦИЯ " БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ", ОТДЕЛ " ФСД"

  ОБЯВЛЕНИЕ   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   ОБЯВЯВА    Конкурс  за 1 щатна бройка на длъжността «старши счетоводител» по заместване, съгласно чл. 68, ал.1, т.3 от КТ в Дирекция "Бюджет и финанси", отдел "ФСД" при общинска администрация на Община Бургас             * Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:               …