Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "старши експерт" в дирекция “Икономика и стопански дейности” при Общинска администрация на Община Бургас

  О Б Я В Л Е Н И Е   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 1425/03.06.2019 год.   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:   старши експерт в дирекция "Икономика и стопански дейности"   при Общинска администрация на Община Бургас              *…