Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «МЛАДШИ ЕКСПЕРТ» В ДИРЕКЦИЯ «ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ» ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

  ОБЯВЛЕНИЕ   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   ул. "Александровска" № 26   На основание чл. 44 ал.1 т.3 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 7, ал. 12 и §1 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА) и Заповед № 227/27.01.2020 година на Кмета на Община Бургас   ОБЯВЯВАМ:   КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «МЛАДШИ ЕКСПЕРТ»  В ДИРЕКЦИЯ «ИКОНОМИКА И…