Обявления за конкурси

Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.008-0002-C01 „Развитие на нови интегрирани услуги в „Център за комплекс

    ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.008-0002-C01 "Развитие на нови интегрирани услуги в "Център за комплексна подкрепа  на лица с увреждания на територията на община Бургас" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година, Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, във връзка…

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността „Рехабилитатор“ на 4-часов работен ден в ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ «СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ»

  УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА ЗАМ. КМЕТ "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" Община Бургас     ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ «СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ»   КЪМ   ОБЩИНА   БУРГАС   О Б Я В Я В А СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал.1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността "Рехабилитатор" на 4-часов работен ден в ДНЕВЕН ЦЕНТЪР  ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ   «СВ. НИКОЛАЙ…