Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА СВОБДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

    О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/ Адрес:  Гр. Бургас, к-с,, Възраждане", ул. ,,Дебелт" № 63 Кратко описание на длъжността: оказва индивидуална подкрепа и грижа на потребителите на социалната услуга ,,Център за настаняване на деца без увреждания";…

ОБЯВА ЗА КОНКУРС за длъжността: Началник на отдел “ Превенции и младежки политики ” в Дирекция “Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“

      О Б Я В Л Е Н И Е   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД №459/18.02.2020 год. на Кмета на Община Бургас   ОБЯВЯВА КОНКУРС   за длъжността: Началник на отдел " Превенции и младежки политики " Дирекция "Здравеопазване, социални дейности и младежки…