Обявления за конкурси

Свободно работно място за длъжността „Социален работник” на 8-часов работен ден в Център за социална рехабилитация и интеграция

  УТВЪРДИЛ: ЙОРДАНКА АНАНИЕВА ЗАМ. КМЕТ "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" Община Бургас     ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ   КЪМ   ОБЩИНА   БУРГАС   О Б Я В Я В А СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА за длъжността "Социален работник" на 8-часов работен ден в ЦЕНТЪР  ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ, УЛ. «САН СТЕФАНО»…