Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „главен експерт“ в отдел „Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура" към дирекция „Устройство на територията“ при Общинска администрация на Община Бургас

  О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 1468/05.06.2019 г.   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността: "главен експерт" в отдел "Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура" към дирекция "Устройство на територията" при Общинска администрация на Община…