Обявления за конкурси

КОНКУРС за длъжността главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“

О Б Я В Л Е Н И Е   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 271/07.02.2019 год.   ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността:   главен експерт в отдел "Инвестиционно планиране" при Общинска администрация - Община Бургас               Минималните  изисквания,…