Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА " ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО", ОТДЕЛ " СТРОИТЕЛСТВО, СЕКТОР " КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ" ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩИНА БУРГАС

  О Б Я В Л Е Н И Е   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   ул. "Александровска" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ,   И ЗАПОВЕД № 2079 /27.07.2018 год.   ОБЯВЯВА КОНКУРС   за длъжността: Главен експерт в дирекция "Строителство", отдел " Строителство", сектор " Капитално строителство и енергийна ефективност" при Общинска администрация…