Обявления за конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО „ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ“

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС   По проект: "Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти" в Община Бургас", финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, регистрационен номер на ДБФП№ BG05M9OP001-2.010-0376-C01,  за длъжността "Директор на ОП "Зелени асистенти"     ОБЩИНА БУРГАС ул.  "Александровска" № 26   ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ДИРЕКТОР НА…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОСЛЕДВАЩО НАЗНАЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ОЗЕЛЕНИТЕЛ“

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС   По Проект "Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти" в Община Бургас", финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура № BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" за длъжността "Озеленител"     ОБЩИНА БУРГАС ул.  "Александровска" № 26   ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОСЛЕДВАЩО НАЗНАЧЕНИЕ…