Обявления за конкурси

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА « ГЛАВЕН АРХИТЕКТ» ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

  ОБЯВЛЕНИЕ   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   ул. "Александровска" № 26 на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 5, ал. 2 от закона за устройство на територията и Заповед № 84/14.01.2020 година на Кмета на Община Бургас   ОБЯВЯВА    КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА « ГЛАВЕН АРХИТЕКТ» ПРИ ОБЩИНА БУРГАС 1. Кратко описание на длъжността: Длъжността «Главен архитект» в структурата на Общинска администрация…

ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Психолог“ – в Център за обществена подкрепа – 1 бр. щатна бройка

  О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. "Александровска" № 26   набира кандидати за работа за  следнАтА позициЯ:     "Психолог" - в Център за обществена подкрепа - 1 бр. щатна бройка   Място на работа: Център за обществена подкрепа, адрес: гр. Бургас, к-с "Братя Миладинови", ул. "Дрин" № 9.   Характер на работата: Консултиране на деца в риск: жертва на насилие, загубили значим възрастен, с поведенчески…

Община Бургас обявява прием на документи за подбор на кандидати за длъжността „Домашен санитар“ – 4 броя по проект: BG05M90P001-2.040-0051-C02

    ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Административен договор №BG05M90P001-2.040-0051-C02 от 10.06.2019г. за проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас" по процедура ВС05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица е увреждания Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година, Община Бургас обявява прием на документи…

Обява за прием на документи за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“

    ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални…

Обявление за набиране на кандидати за асистенти по реда на закона за лична помощ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА АСИСТЕНТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ Във връзка с изпълнението на Закона за личната помощ и Наредбата № РД-07-7 от       28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, Община Бургас обявява прием на документи за набиране на кандидати за лични асистенти, при следните условия:   1.      Място за подаване на документи от кандидатите: Заявленията…