Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел в административно звено Отдел “ Превенции и младежки политики ” в Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“

  С П И С Ъ К   за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността:  Началник на отдел в административно звено Отдел " Превенции и младежки политики " в Дирекция "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики"   Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:            Допуска до конкурс следните кандидати:       Инициали на кандидата и входящ номер на заявление…