Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

Списък на допуснатите кандидати до втори етап на събеседване за длъжността „Технически сътрудник“ по проект №BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“.

Списък на допуснатите кандидати до втори етап на събеседване за длъжността "Технически сътрудник" по проект №BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас".           Допуснатите кандидати, следва да се явят на интервю - събеседване, което ще се проведе в административната сграда на Община Бургас, ул."Александровска"…