Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "главен експерт" в отдел „Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура“към дирекция „Устройство на територията“

        С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за длъжността "главен експерт" в отдел "Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура" към дирекция "Устройство на територията"     Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:            Допуска до конкурс следните кандидати:     Георги Димитров Долапчиев Йовка Стефанова Желязкова Антон Тодоров…