Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНA ДЛЪЖНОСТ „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ“ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –гр. Бургас

С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНA ДЛЪЖНОСТ "ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ" НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - гр. Бургас   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за експертна длъжност "Логистика и информация", допуснати до явяване на тест са следните лица:   № Трите имена на кандидата 1 Десислава Светославова Драгнева 2…