Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността „Домашен санитар“

  ОБЩИНА БУРГАС     СПИСЪК   на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността "Домашен санитар", в изпълнение на проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас", договор №BG05M90P001-2.040-0051-C02 по процедура ВС05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките…