Списъци с допуснати и недопуснати кандидати

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността „Домашен санитар“

  ОБЩИНА БУРГАС     СПИСЪК   на допуснати и недопуснати кандидати по документи за длъжността "Домашен санитар", в изпълнение на проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас", договор №BG05M90P001-2.040-0051-C02 по процедура ВС05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките…

С П И С Ъ К НА ЛИЦАТА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНA ДЛЪЖНОСТ „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ“ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕНЦЕНТЪР – гр. Бургас

    С П И С Ъ К  НА ЛИЦАТА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНA ДЛЪЖНОСТ "ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ" НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - гр. Бургас   След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за експертна длъжност "Логистика и информация", допуснати до явяване на тест са следните кандидати: № Трите имена на кандидата 1 Анастасия Стефанова…

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки и множествени увреждания и техните семейства“, гр. Бургас, Приморски парк.

    ОБЩИНА БУРГАС   СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи за следните длъжности: Директор - 1 работно място; Социален работник - 1 работно място, Медицинска сестра - 1 работно място, Трудотерапевт - 1 работно място, Логопед - 1 работно място, Рехабилитатор - 2 работни места, Психолог - 1 работно място, Детегледач - 2 работни места, Социален асистент - 1 работно място, хигиенист - 1 работно място,…