Проекти

Проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“

  Проект BG16M1OP002-5.003-0003 "Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас" Процедура чрез директно предоставяне BG16M1ОP002-5.003 "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух". ОП "Околна среда" 2014-2020 Регистрационен номер  на договор в ИСУН BG16M1OP002-5.003-0003- C01; АДБФП № Д-34-45/30.05.2019 г./30.05.2019 г. Срок на изпълнение: 30.05.2019 г. - 31.05.2024 г. Бюджет на проекта: 12 965 829,11 лева…