Обяви и съобщения

Родители с право на присъдена издръжка изплащана от държавата могат да изтеглят Декларация по чл.5, ал.2 от НРИДПИ от сайта на Община Бургас

На основание Решение, прието от Народното събрание на 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и в изпълнение на мерките срещу разпространението на коронавируса, въведени със Заповед на Кмета на Бургас Ви уведомяваме: Всички…

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по общинска програма „бургаски деца“ и общинска програма „успешни студенти“

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по общинска програма "бургаски деца" и общинска програма "успешни студенти". Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал.  1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите…

Съобщение до Георги Николаев Николов и Нела Некова Пеева

ДО ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ КВ."САРАФОВО", УЛ."ПРИБОЙНА" № 7 ГР.БУРГАС   НЕЛА НЕКОВА ПЕЕВА КВ."САРАФОВО", УЛ."РАДИ НИКОЛОВ" № 10 ГР.БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за УПИ  I-521 и УПИ XIV-521 в кв.60 по действащ план на кв."Сарафово, гр.Бургас, представляващи ПИ с идентификатори 07079.820.1446 и 07079.820.1448 по КК на гр.Бургас, с който се променя…

Съобщение до Мариана Тодорова Личева и Димитрина Русева Домусчиева

ДО МАРИАНА ТОДОРОВА ЛИЧЕВА УЛ."ТЕМИДА" № 1, ВХ.Б, АП.22 ГР.СТАРА ЗАГОРА   ДИМИТРИНА РУСЕВА ДОМУСЧИЕВА КВ."САРАФОВО", УЛ."РИБАРСКА" № 23 ГР.БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за УПИ XVI-360, кв.35 по плана на кв. "Сарафово", ПИ с идентификатор 07079.820.1196 по КК на гр.Бургас, с цел промяна на устройствената зона от Жм в Жс, и предвиждане на ново…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.190 ПО КК НА ГР. БУРГАС(УПИ VII-1983, КВ.59 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР.БУРГАС)

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ  "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.190 ПО КК НА ГР. БУРГАС(УПИ VII-1983, КВ.59 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР.БУРГАС)                                                    На основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж №106/26.06.2020 г. за обект "Кабел ниско напрежение (НН) от…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.47.2.7, В АТЕЛИЕ", НАХОДЯЩ СЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.47 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IX-1108, КВ. 108 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР.БУРГАС

№94-01-7341/3/13.08.2020г.   ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.47.2.7, В АТЕЛИЕ", НАХОДЯЩ СЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.47 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IX-1108, КВ. 108 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР.БУРГАС С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. "ГЕНЕРАЛ ГУРКО" №17. Уведомяваме Ви, че е издаденото разрешение за строеж №П-38/30.06.2020г. за обект "ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС  С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.47.2.7, В АТЕЛИЕ",…

Съобщение на община Бургас

в Държавен вестник бр.71//11.08.2020г. е обнародвано съобщение Община Бургас на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите соб- ственици, че с протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ от 20.05.2020 г. са приети по-мощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) ведно със списъци и регистри към тях за м. Брястовете, землище с. Брястовец, община Бургас. С изготвените планове заинтересованите лица…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. „ЦАР КАЛОЯН" №25

Изх. № 94-01-15796/3/12.08.2020г.           ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. "ЦАР КАЛОЯН" №25    Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че Заповед №1384 /11.06.2020 г. допълване на  Разрешение за строеж №П-10/05.03.2019г. за обект: "ПРЕРАБОТКА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА МАГАЗИН №1 В КАФЕНЕ В НАДСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЗАВАРЕН СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА " , находящ  се в…