Обяви и съобщения

Съобщение до Милена Вангелова Касабова, Димитрина Стефанова Кунчева

ДО: МИЛЕНА ВАНГЕЛОВА КАСАБОВАЖ.К. "СЛАВЕЙКОВ" БЛ.56, ВХ.2, ЕТ.8, АП15ГРАД БУРГАС ДО: ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА КУНЧЕВАЖ.К.."ВЪЗРАЖДАНЕ" БЛ.41, ВХ.3, ЕТ.5, АП.14ГРАД БУРГАС Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.803 по КК на гр.Бургас, по плана местност "Шосе бою", землище на кв.Ветрен, гр.Бургас. Планът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение",ж.к. "Славейков", гр.Бургас…

Съобщение до Николина Фотева Ангелова, Христо Железчев Банчев, Банчо Железчев Банчев, Спаска Жекова Христова, Цвета Христова Христова, Елена Христова Стамова

ДО: НИКОЛИНА ФОТЕВА АНГЕЛОВА Ж.К. "ИЗГРЕВ"БЛ.33, ВХ.2, ЕТ.4, АП.11 ГРАД БУРГАС ДО: ХРИСТО ЖЕЛЕЗЧЕВ БАНЧЕВ Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК"БЛ.34, ВХ.3, ЕТ.5, АП.59 ГРАД БУРГАС ДО: БАНЧО ЖЕЛЕЗЧЕВ БАНЧЕВ Ж.К. "МЛАДОСТ"БЛ.31, ВХ.1, ЕТ.2, АП.4 ГРАД СОФИЯ ДО: СПАСКА ЖЕКОВА ХРИСТОВА УЛИЦА "СВОБОДА" №65КВАРТАЛ БАНЕВО ДО: ЦВЕТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА УЛИЦА "СВОБОДА" №65КВАРТАЛ БАНЕВО ГРАД БУРГАС ДО: ЕЛЕНА ХРИСТОВА СТАМОВАЖ.К. "ИЗГРЕВ" БЛ.6, ВХ.3, ЕТ.2, АП.3 ГРАД БУРГАС…

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.   В случай, че не се явят…

Съобщение до СТАНКА СИМЕОНОВА АРНАУДОВА, КВ. ВЕТРЕН, УЛ. БЪЛГАРКА №4, ГР. БУРГАС, АСЯ СИМЕОНОВА КАВРЪКОВА, КВ. ВЕТРЕН, УЛ. ЧАВДАР 9, ГР. БУРГАС

ДОСТАНКА СИМЕОНОВА АРНАУДОВА, КВ. ВЕТРЕН, УЛ. БЪЛГАРКА №4, ГР. БУРГАС АСЯ СИМЕОНОВА КАВРЪКОВА, КВ. ВЕТРЕН, УЛ. ЧАВДАР 9, ГР. БУРГАС С Ъ О Б Щ Е Н И Е Със Заповед №1475/05.06.2019г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 152/1152 кв.метра ид.части от поземлен имот с идентификатор 07079.707.1100 по КККР на гр. Бургас, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. №730, находящ се в кадастрален район…

Съобщение до Красимира Стаматова Мешинова и Галина Стаматова Мешинова

  ДО КРАСИМИРА СТАМАТОВА МЕШИНОВА УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №31, ЕТ.2 ГР. БУРГАС   ГАЛИНА СТАМАТОВА МЕШИНОВА УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №31, ЕТ.2 ГР. БУРГАС     На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1159/08.05.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ VI-1319 в кв.23, землище Сарафово,…

Съобщение до Йорданка Янева Тодорова

ДО ЙОРДАНКА ЯНЕВА ТОДОРОВА УЛ."АЛ.ВЕЛИКИ"39, ЕТ.5, ГР.БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V и УПИ VIв кв.27 "А" по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, ПИ сд идентификанори 07079.605.632 и 07079.605.633 по КК на гр. Бургас. Проектът е разгледан от ЕСУТ и е приет с решение по т.21 от Протокол-Решение №11/24.04.2019 г. Проектът е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.…

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.  В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението…

Съобщение до Катерина Георгиева Георгиева

  ДО: КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА         УЛИЦА "ПЛАЧКОВИЦА"         БЛ.117, ЕТ.5, АП.17                                                                      КВАРТАЛ ЛОЗЕНЕЦ         ГРАД СОФИЯ   Уведомяваме Ви, на основание…