Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ИМОТА НА УЛ. „ГЕО МИЛЕВ" № 4 , УЛ. „ГЕО МИЛЕВ" № 6, УЛ. „ИЛ. МАКАРИОПОЛСКИ" №2 И УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ" №7

Изх.№ 70-00-6742/8/13.11.2019г.Дирекция "ЦАУ Приморие"                                     ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ИМОТА НА УЛ. "ГЕО МИЛЕВ" № 4 , УЛ. "ГЕО МИЛЕВ" № 6, УЛ. "ИЛ. МАКАРИОПОЛСКИ" №2 И УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" №7   Уведомяваме Ви, че е на основание чл.140 от ЗУТ е издадена виза за проектиране на преустройство на сграда с идентификатор 07079.610.295.3 в хотел…

Съобщение до Димо Петров

  ДО ДИМО АТАНАСОВ ПЕТРОВ УЛ. "ТИНТЯВА" №20 ВХ. Г, ЕТ.5, АП.52 ГР. СОФИЯ   На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2712/19.09.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ ХIV-1269, кв.19, кв. Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").             Заповедта е…

Съобщение до Станчо Колев

  ДО СТАНЧО ЖЕКОВ КОЛЕВ Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ" №65, ВХ.2, ЕТ.1  ГР. БУРГАС     На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2665/17.09.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ I-1252, кв.19, кв. Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").             Заповедта…

Съобщение до Никола Георгиев

  Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на: Никола Атанасов Георгиев; с административен адрес: ул."Люлин" № 23, ж.к. "Меден рудник", гр.Бургас, за съставен Констативен акт № В-3/17.09.2019г. за премахване на строеж "Едноетажна постройка с размери 5.80м./3.20м - Обект №4 по схема", построен в поземлен имот с идентификатор  07079.653.201 по КК на гр. Бургас УПИ XXI-8, кв. 142, по плана на…

Съобщение до Денчо Тодоров, Валентин Николов, Наталия Стефанова, Лидия Смищенко, Янимир Маджаров, Йордан Арнаудов и Теодор Чакъров

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО ДЕНЧО СТЕФАНОВ ТОДОРОВ   Ж.К. "ИЗГРЕВ" №53, ВХ.1, ЕТ.9, АП.22 ГР. БУРГАС   ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ НИКОЛОВ    УЛ. "ВЪЛНОЛОМ" №2, ЕТ.1, АП.4 ГР. БУРГАС   НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА      Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК" №13, ВХ.1, ЕТ.6, АП.16 ГР. БУРГАС   ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА СМИЩЕНКО  УЛ. "ВЪЛНОЛОМ" №2, ЕТ.1, АП.3 ГР. БУРГАС   ЯНИМИР СВЕТОЗАРОВ МАДЖАРОВ УЛ. "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" №41, ЕТ.3, АП.5 ГР.…

Електроенергиен системен оператор" ЕАД започва ремонтни дейности в периода от 11.11.2019г. до 04.12.2019г.

До всички заинтересовани лица В Община Бургас е постъпило уведомление рег. №70-00-8686/08.11.2019г. от "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, че дружеството започва ремонтни дейности в периода от 11.11.2019г. до 04.12.2019г. на територията на Община Бургас, в трасето на ВЛ 110 kV "Вая" от п/ст "Бургас - 400 kV" до п/ст "Меден Рудник".  

Съобщение до Любен Георгиев Иванов

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" №43 ГР. ПАЗАРДЖИК     Във връзка с постъпило заявление с вх. №70-00-7713/17.10.2018г. в Община Бургас, относно възникване на безсрочен сервитут на имоти засегнати от трасето на въздушен електропровод за обект: "ВЛ 400 kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас" - преместване на ВЛ 400 kV "Черно море" пред п/ст "Бургас"" се установи, че трасето на въздушната електропроводна…

Съобщение до Мария Паскалева Маджарова, Мария Димчева Стефанова и Петя Димчева Маджарова

  МАРИЯ ПАСКАЛЕВА МАДЖАРОВА УЛ."ДЕБЕЛТ" №11, ВХ.4, ЕТ.7 ГР. БУРГАС   МАРИЯ ДИМЧЕВА СТЕФАНОВА Ж.К."ЗОРНИЦА", БЛ.№29, ЕТ.8, АП.47 ГР. БУРГАС   ПЕТЯ ДИМЧЕВА МАДЖАРОВА Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛ.№182, ЕТ.6, АП.38 ГР. БУРГАС   С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпилото заявление вх.№94-01-22564/10.07.2019г. от Мария Паскалева Маджарова за изменение на плана на…