Обяви и съобщения

Съобщение до Андрей Здравков Шошолов, Надежда Кънчева Стоянова, Атанас Николов Колев, Радка Пенева Кънчева и Теодора Кънчева Динкова

До АНДРЕЙ ЗДРАВКОВ ШОШОЛОВ Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ 15, ВХ.5, ЕТ.5 ГР. БУРГАС     НАДЕЖДА КЪНЧЕВА СТОЯНОВА         Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 5, ВХ. 6, ЕТ.7, АП.20 ГР. БУРГАС                АТАНАС НИКОЛОВ КОЛЕВ УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 151, ВХ. В, ЕТ.3, АП. 61 ГР. СТАРА ЗАГОРА   РАДКА ПЕНЕВА КЪНЧЕВА Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 5, ВХ.6, ЕТ.7, АП. 20 ГР. БУРГАС   ТЕОДОРА КЪНЧЕВА ДИНКОВА Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 52, ВХ.1, ЕТ.7, АП. 19…

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени…

Съобщение до Пламен Диков

Община Бургас, на основание по §4, ал. 1, изр. второ и трето от ДР на ЗУТ, съобщава на: Пламен Иванов Диков с административен адрес по Л.К.: гр. Бургас, ж.к. "Възраждане", блок №42, вх. В, ет. 3, ап. 8 и настоящ адрес: с. "Кошарица", ул. Искър, вилна зона "Чолакова чешма", общ. Несебър, за изпратена ПОКАНА за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на влязла в сила Заповед №829/01.04.2019 г. на…

Съобщение до Пламен Иванов Диков

Община Бургас, на основание по §4, ал. 1, изр. второ и трето от ДР на ЗУТ, съобщава на: Пламен Иванов Диков с административен адрес по Л.К.: гр. Бургас, ж.к. "Възраждане", блок №42, вх. В, ет. 3, ап. 8 и настоящ адрес: с. "Кошарица", ул. Искър, вилна зона "Чолакова чешма", общ. Несебър, за изпратена ПОКАНА за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на влязла в сила Заповед №828/01.04.2019 г. на…

Съобщение до Иван Стоянов Стоянов и Тодор Димитров Димитров

ДО ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ УЛ. "МОРСКА" №38, ЕТ.4 ГР. БУРГАС   ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.3, ВХ.3, ЕТ.8, АП.74 ГР. БУРГАС   На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2064/24.07.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1195 по КККР на гр. Бургас…

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в имотите на ул."Антим I" №29, ул "Антим I" №33, ул."Богориди" №23, ул."Райна Княгиня" №14, ул."Райна Княгиня" №18

№94-01-11574/14/16.09.2019г.               С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в имотите на ул."Антим I" №29, ул "Антим I" №33, ул."Богориди" №23, ул."Райна Княгиня" №14, ул."Райна Княгиня" №18   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2103/26.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас…

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. „СТРАХИЛ“ № 6

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "СТРАХИЛ" № 6 Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж № П - 42/05.08.2019г. за "ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.608.313.1.27 ПО КК НА ГР. БУРГАС В АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.608.313 по КК на гр. Бургас, УПИ III-1232, кв. 110А по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с административен…

Съобщение от Община Бургас

Съобщение от Община Бургас В Държавен вестник бр.72 от 13.09.2019г. са обнародвани: - Решение №60-6/30.09.2019г. на Общински съвет Бургас - за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП - ПП/ за трасе на захранващ водопровод до УПИ І - 21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 02573/7, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, извън строителните граници на кв.Банево. Решението подлежи на…