Обяви и съобщения

Родители с право на присъдена издръжка изплащана от държавата могат да изтеглят Декларация по чл.5, ал.2 от НРИДПИ от сайта на Община Бургас

На основание Решение, прието от Народното събрание на 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и в изпълнение на мерките срещу разпространението на коронавируса, въведени със Заповед на Кмета на Бургас Ви уведомяваме: Всички…

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по общинска програма „бургаски деца“ и общинска програма „успешни студенти“

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по общинска програма "бургаски деца" и общинска програма "успешни студенти". Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал.  1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите…

Съобщение до Ясен Петров Христов, Радин Петров Христов, Радка Георгиева Митева

ДО ЯСЕН ПЕТРОВ ХРИСТОВ Ж. К. "ПЛИСКА" № 6, ВХ. В, ЕТ. 4, АП. 59 ГР. МОНТАНА   РАДИН ПЕТРОВ ХРИСТОВ Ж. К. "СЛАВЕЙКОВ", БЛ. 20, ВХ. 4, ЕТ. 8 ГР. БУРГАС   РАДКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА Ж. К. "ИЗГРЕВ", БЛ. 60, ЕТ. 7, АП. 36 ГР. БУРГАС   На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №492/20.02.2020 г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определени…

Съобщение до Хараламби Шомилов, Хараламби Поптрайков, Мария Иванова и "Сортови семена-Бургас"ООД Венко Гюзелев за издадена заповед, с която е одобрен ПУП-ПРЗ за местност "Мадика"

ДОХАРАЛАМБИ ЛАЗАРОВ ШОМИЛОВЖ.К."ЛАЗУР" БЛ.107, ЕТ.2, АП.5ГР.БУРГАС ДОХАРАЛАМБИ ГЕОРГИЕВ ПОПТРАЙКОВКВ."ЧАЙКА" №69"А", ЕТ.1, АП.1ГР.НЕСЕБЪР ДОМАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВАУЛ."ЦАР СИМЕОН"53ГР.БУРГАС ДО"СОРТОВИ СЕМЕНА-БУРГАС"ООДВЕНКО ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ                  УЛ."ЦАР СИМЕОН" №131, ВХ."Г"ГР.БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1209/22.05.2020г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрен ПУП-ПРЗ…

Съобщение до Иванка Славова Тонева

Съобщение за издадена Заповед №926/16.04.2020г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР и за изготвен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-320 и УПИ XIX-322 в кв.21 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.263 и 07079.607.264 по КК на гр.Бургас.    ДО Иванка Славова Тонева, собственик в ПИ с идентификатор 07079.607.263 по КК на гр.…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА УЛ."ФЕРДИНАНДОВА"№72 ГР.БУРГАС

Изх.№ 70-00-3939/27.05.2020г. Дирекция "ЦАУ "Приморие" ,Община Бургас  ДОВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИНА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВАУЛ."ФЕРДИНАНДОВА"№72ГР.БУРГАС                 Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №597/05.03.2020г. и Заповед №598/05.03.2020г.  на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV, кв.51а по плана на…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСTВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. „ЦАР САМУИЛ" №90

Изх.№94-01-341/27.05.2020г. Дирекция "ЦАУ "Приморие"       ДО ВСИЧКИ СОБСTВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА  НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "ЦАР САМУИЛ"  №90 ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №768/24.03.2020г. и Заповед №769/24.03.2020г.  на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VIII, кв.8 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас, ПИ с…

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на ул. „Софроний" №23, ул. „Софроний" №27, бул. „Демокрация" №12

ИЗХ. № 94-01-37402/9/27.05.2020Г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ V-244 и УПИ VI-243 в кв. 24 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.609.244 и 07079.609.243 по КК на гр. Бургас. На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен…