Обяви и съобщения

Родители с право на присъдена издръжка изплащана от държавата могат да изтеглят Декларация по чл.5, ал.2 от НРИДПИ от сайта на Община Бургас

На основание Решение, прието от Народното събрание на 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и в изпълнение на мерките срещу разпространението на коронавируса, въведени със Заповед на Кмета на Бургас Ви уведомяваме: Всички…

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по общинска програма „бургаски деца“ и общинска програма „успешни студенти“

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс откривам производство по издаване на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по общинска програма "бургаски деца" и общинска програма "успешни студенти". Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал.  1 и ал. 2, предложение последно от АПК: Заинтересованите…

Съобщение за издадена Заповед №909/15.04.2020г.

  Община Бургас съобщава  Заповед №909/15.04.2020г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, издадена на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията              Община Бургас, съобщава на наследници на Тодор Георгиев Велков -   Диана Атанасова Велкова, с адрес: гр. Бургас ж.к "Славейков", бл.36, вх.8, ет.7, ап.7; Стела Тодорова Георгиева,…

Съобщение до Десислава Красимирова Христова

    Съобщение до Десислава Красимирова Христова, с адрес: гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл. 24, ет. 16, ап. 1     ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ     ДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА К-С "ЗОРНИЦА" БЛ. 24, ЕТ. 16 ГР. БУРГАС   Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Десислава Красимирова Христова, с адрес: гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл. 24, ет. 16, ап. 1, за съставен…

Съобщение до г-жа Зафирка Стоянова Тонева, г-жа Пенка Стоянова Раева и г-н Симеон Костов Терзиев

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на: Г-жа Зафирка Стоянова Тонева, с  адрес: бл. 24, ет. 5, ап. 5, ж. к. "Меден Рудник", гр. Бургас; г-жа Пенка Стоянова Раева, с адрес: ул. Иван Шишман №7, ет. 4, гр. Бургас и г-н Симеон Костов Терзиев, с адрес: ул. Въстаническа №47, за съставен КОНСТАТИВЕН АКТ №В-4/19.03.2020 г., за премахване на строеж: "Насип от земни маси, с приблизителни…

Съобщение до Димитър Цонев и Дилян Цонев за издадена заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ бивше землище на кв.Долно Езерово

ДОДИМИТЪР МАРИНОВ ЦОНЕВДИЛЯН ДИМИТРОВ ЦОНЕВ   Уведомяваме Ви, че и издадена Заповед №958/23.04.2020г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.6.1596 по КК на гр. Бургас, /бивш имот пл.№055010, бивша местност "Кладенеца", бивше землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас по…

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…

Съобщение до г-жа Алики Филалидова с адрес: ул. Алеко Константинов 6, гр. Бургас

До: г-жа Алики Ставрева Филалидова с адрес: ул. Алеко Константинов 6, гр. БургасАдминистративна преписка с изх. № 94-01-4257/2020 г. на Община Бургас    СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас уведомява на основание §4, ал. 2 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията (ЗУТ), г-жа Алики Ставрева Филалидова с адрес: ул. Алеко Константинов 6, гр. Бургас, за писмено уведомление по чл.26, ал. 1 от Административно-процесуален…