Обяви и съобщения

Съобщение до Кирил Георгиев Джабаров за издадена Заповед №3056/08.10.19г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Кирил Георгиев Джабаров с постоянен адрес: гр.Бургас, кв."Ветрен", ул."Минерална" №7 за издадена Заповед №3056/08.10.2019г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е издадена заповед №3056/08.10.2019г. за премахване на незаконен строеж: "Стопанска постройка", находящ…

Съобщение до Събка Цонева Дракалиева

Община Бургас, съобщава покана с изх.№94-01-30695/2/15.10.2019г. на Община Бургас, съставена по реда на чл.277 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)         Община Бургас, съобщава на Събка Цонева Дракалиева, с адрес: гр. Бургас, ж.к. "Славейков" бл.28, вх.5, ет.1, ап.2, че на основание чл.277, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) е съставена покана с изх. №94-01-30695/2/15.10.2019г. на Община Бургас за доброволно изпълнение…

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения , Акт за прихващане или възстановяване, Отговор.                  В случай, че не се явят в посочения…

Съобщение до Ради Ангелов Маринов

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на:РАДИ АНГЕЛОВ МАРИНОВ , ГР. БУРГАС, КВ."ПОБЕДА", УЛ."БИСТРИЦА" №17, за изпратена ПОКАНА за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ на влязла в сила Заповед №831/01.04.2019г. за премахване на строеж: "Едноетажна пристройка към източната фасада на жилищна сграда с идентификатор 07079.660.143.1 по КК на…

Съобщение до Зорка Страхилова Козарова

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на:ЗОРКА СТРАХИЛОВА КОЗАРОВА , ГР. БУРГАС, КВ."ПОБЕДА", УЛ."БИСТРИЦА" №17, за изпратена ПОКАНА за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ на влязла в сила Заповед №832/01.04.2019г. за премахване на строеж: "Едноетажна пристройка към южната фасада на жилищна сграда с идентификатор 07079.660.143.1 по КК…

Съобщение до Мирослав Илчев и Зафирка Тонева

  Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на: Мирослав Ангелов Илчев, ул."Екзарх Йосиф"  № 30, ет.3, гр. Бургас и  Зафирка Стоянова Тонева, ж.к."Меден рудник", бл. 24, ет.5, ап.5, гр. Бургас за започнато административно производство по чл. 225а, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), за премахване на строеж: "Насип от земни маси, с приблизителни размери: дължина…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ИМОТА НА УЛ. „ГЕО МИЛЕВ" № 4 , УЛ. „ГЕО МИЛЕВ" № 6, УЛ. „ИЛ. МАКАРИОПОЛСКИ" №2 И УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ" №7

Изх.№ 70-00-6742/8/13.11.2019г.Дирекция "ЦАУ Приморие"                                     ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ИМОТА НА УЛ. "ГЕО МИЛЕВ" № 4 , УЛ. "ГЕО МИЛЕВ" № 6, УЛ. "ИЛ. МАКАРИОПОЛСКИ" №2 И УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" №7   Уведомяваме Ви, че е на основание чл.140 от ЗУТ е издадена виза за проектиране на преустройство на сграда с идентификатор 07079.610.295.3 в хотел…