Обяви и съобщения

Съобщение до "ФЛИНТЕКС"ООД за издадено разрешение за строеж

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ  "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"СЪОБЩЕНИЕ До "ФЛИНТЕКС" ООДжк "Лазур"ул. "Калофер" №18Агр. Бургас Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №152/01.08.2019 г. за: "Кабел ниско напрежение (НН) тип NАY2Y-J 4х185SMмм2 от ТНН на ТП "Океан" (тип БКТП 2х800кVA-20/0,4кV, с идентификатор 07079.620.150.1 по КК на гр. Бургас - кв.41А по плана на жк "Братя Миладинови",…

Съобщение до Костадин Проданов за издадено разрешение за строеж

ОБЩИНА БУРГАСДИРЕКЦИЯ  "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"СЪОБЩЕНИЕ   До  Костадин Стефанов Продановул. "Цар Самуил" №94гр. Бургас представляващ себе си, "ДОМ Билдинг" ООД-Бургас и "ДОМ Билдинг 1" ООД-Бургас и като пълномощник на: Асен Светославов Хайдутов, Петко Георгиев Янев, Тодорка Байчева Янева, Николай Петров Филев, Нася Петрова Стоянова, Маргарита Стефанова Стойчева, Диан Атанасов Стойчев и Станислава Цветанова…

Съобщение до г-жа Ора Хананел с постоянен адрес: ул. Юрий Венелин 40

До: Г-жа Ора Хананел с постоянен адрес: ул. Юрий Венелин 40, вх. 2, ет. 2, ап. 4, гр. Бургас. Относно: Съвместни указания изх. №91-00-70/23.08.2019 г. на община Бургас, издадени на основание чл. 72, ал. 3 от Закона за културното наследство СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 61, ал. 3 от Административни-процесуален кодекс (АПК), съобщаваме на г-жа Ора Хананел с постоянен адрес: ул. Юрий Венелин 40, вх. 2, ет. 2, ап. 4, гр. Бургас, че със съвместни указания…

Съобщение до собствениците на ПИ с идентификатор 07079.610.84 по КК на гр. Бургас и на съществуваща сграда с идентификатор 07079.610.84.1 по КК на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Ген. М. Лермонтов" №33

До: Собствениците на ПИ с идентификатор 07079.610.84 по КК на гр. Бургас и на съществуваща сграда с идентификатор 07079.610.84.1 по КК на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Ген. М. Лермонтов" №33. Относно: Заповед № 2350/23.08.2019 г. на кметa на Община Бургас, издадена на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 61, ал. 3 от Административни-процесуален кодекс (АПК), съобщаваме,…

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо. В случай, че не се явят в…

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права

  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с пл.№133.35 по ПНИ на с.о."Каптажа", с.Изворище, Община Бургас   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2257/19.08.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с пл.№133.35…

Съобщение за издадени заповеди на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №2257/19.08.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПЗ за ПИ с пл.№133.35 по ПНИ на с.о."Каптажа", с.Изворище,…