Обяви и съобщения

Съобщение до собствениците и ползвателите на недвижими имоти в землището гр. Българово, Община Бургас, попадащи в сервитутната зона на нова въздушна електропроводна линия 400 kV от п/ст „Марица изток" до п/ст „Бургас"

До: собствениците и ползвателите на недвижими имоти в землището гр. Българово, Община Бургас, попадащи в сервитутната зона на нова въздушна електропроводна линия 400 kV от п/ст "Марица изток" до п/ст "Бургас"   №70-00-3757/12.06.2019г. на Община Бургас СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас  съобщава  за издадена на основание чл. 194, ал.1 от ЗУТ , във връзка с чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.3, чл.194, ал.1 и ал.4 от Закона за устройство на територията,…

До наследници на Калинка Стаматова

  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА КАЛИНКА ЩЕРИОНОВА СТАМАТОВА ДИМИТРИНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА УЛ."ЦАР САМУИЛ"№9 ГР. БУРГАС                                                                                                    …

До Дора Хайнен

  ДОРА ЕНЧЕВА ЕНЧЕВА-ХАЙНЕН                ЖК ЛАЗУР. БЛ. 7, ВХ. 1, ЕТ. 5 гр. бургас     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХАЙНЕН, Във връзка с постъпило искане вх. №94-Д-1120/29.10.2010 г. от Димо Костов Стаматов за възстановяване право на собственост върху новообразувани поземлени имоти по плана на новообразуваните имоти на с.о. Каптажа, землище с. Изворище, община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010…

До Мария Димитрова

  МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА Ж.К."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", БЛ.№44А, ВХ.А, ЕТ.2, АП.4 ГР. СОФИЯ                                                                     С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, в Община Бургас е постъпило…

До Стоян Милев

  До                                                     стоян георгиев милев ж.к. изгрев, бл.№5, вх.6, ет.7, ап.20 гр. бургас                                                                      …

Съобщение до „КУАТРО 8"ЕООД относно преместваем обект: „Павилион за продажба на кафе и закуски“ позиция №Е-4

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на: "КУАТРО 8" ЕООД, ЕИК 204442441, с управител Емил Василев Станишев, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к."Зорница" бл.33, вх.А, ет.5, ап.13 за съставен на основание чл.57а, ал.2, във връзка с чл.57а, ал.1, т. 8 от ЗУТ Констативен акт №О-2/25.04.2019г., относно преместваем обект: "Павилион за продажба на кафе и закуски" позиция №Е-4, съгласно…

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни правапо плана на кв.Банево, ж.к.“Славейков“, ЦГЧ, кв.Банево, кв.Сарафово и кв.Крайморие

С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ІІ-274 и ХVІІ-275 в кв.23 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.705.603 и 07079.705.1577 по КК на гр.Бургас. Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1278/20.05.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване…

Съобщение за издадени заповеди

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №1278/20.05.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен …