Обяви и съобщения

Община Бургас съобщава за съставен Констативен протокол №З-152/12.08.2019г.

Община Бургас съобщава  Констативен протокол №З-152/12.08.2019г., съставен на основание чл. 196, ал.1, във връзка с чл.195, ал.4 от Закона за устройство на територията   Община Бургас, съобщава на Анна Филкова Стоева, с адрес: гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" №45, вх.2, ет.5, че е съставен констативен протокол № З-152/12.08.2019г., с който е открито административно производство по реда на чл.195, ал. 4 от Закона за устройство на територията…

Съобщение до Дена Мавродиева

Съобщение до Дена Илиева Мавродиева за изготвено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за УПИ VI - 124  в кв.20 по плана на с.Брястовец, Община Бургас   ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ" ДО   ДЕНА ИЛИЕВА МАВРОДИЕВА УЛ."ЦАР САМУИЛ" № 38 А ГР. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за  изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване…

Съобщение на Община Бургас

Съобщение за  изготвено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за УПИ VI - 124  в кв.20 по плана на с.Брястовец, Община Бургас   Публикувано на : сряда,  30 октомври 2019 год. Валидно :  сряда, 13 ноември 2019 год.                                ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ" ДО   СОБСТВЕНИЦИТЕ НА…

Съобщение до Златка Дражева Александрова

Община Бургас съобщава  Констативен протокол №П-226/24.09.2019г., съставен на основание чл. 196, ал.1, във връзка с чл.195, ал.6 от Закона за устройство на територията .             Община Бургас, съобщава на Златка Дражева Александрова, с адрес: гр. Бургас, ул. "Алеко Константинов" №1, че е съставен констативен протокол № П-226/24.09.2019г., с който е открито административно производство по реда на чл.195, ал. 6 от…

Съобщение до ЕТ „Янчо Янчев“

Община Бургас съобщава  Констативен протокол №П-223/24.09.2019г., съставен на основание чл. 196, ал.1, във връзка с чл.195, ал.6 от Закона за устройство на територията .             Община Бургас, съобщава на ЕТ "Янчо Янчев", представлявано от Янчо Иванов Янчев, с адрес: гр. Бургас, кв. Лозово, ул. "Комуна" №2, че е съставен констативен протокол № П-223/24.09.2019г., с който е открито административно производство…

Съобщение до Златка Дражева Александрова

  Община Бургас съобщава  Констативен протокол №П-222/24.09.2019г., съставен на основание чл. 196, ал.1, във връзка с чл.195, ал.6 от Закона за устройство на територията .             Община Бургас, съобщава на Златка Дражева Александрова, с адрес: гр. Бургас, ул. "Алеко Константинов" №1, че е съставен констативен протокол № П-222/24.09.2019г., с който е открито административно производство по реда на чл.195, ал. 6…

Съобщение до Силвия Тодорова Тодорова

  Община Бургас съобщава  Констативен протокол №П-221/24.09.2019г., съставен на основание чл. 196, ал.1, във връзка с чл.195, ал.6 от Закона за устройство на територията .             Община Бургас, съобщава на Силвия Тодорова Тодорова, с адрес: гр. Бургас, ул. "Христо Фотев" №52, ет.3, ап.8, че е съставен констативен протокол № П-221/24.09.2019г., с който е открито административно производство по реда на чл.195, ал. 6…

Уведомления до всички заинтересовани лица

  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ ІІІ-25,37, ІV-25,37 и V-25, ПИ с идентификатори 07079.2.2215, 07079.2.2212 и 07079.2.2213 по КК на гр.Бургас   Уведомяваме Ви, че на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ е издадена Заповед №3156/18.10.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, с която е разрешено…