Обяви и съобщения

Издадено е разрешение за строеж №131/03.08.2020г. за обект: : Корекция на дере и коритото на р. Отманлийска, Община Бургас - етапно изпълнение: ЕТАП II-2-1"

СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, Община Бургас съобщава,  че е издадено  На основание чл.149, ал.6 ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж №131/03.08.2020г. за обект: : Корекция на дере и коритото на р. Отманлийска, Община Бургас - етапно изпълнение: ЕТАП II-2-1", приложение  към  което  е   Решение № БС-18-ПР от 24.03.2015г. на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на…

Съобщение до "Томас Тур" ООД за издадена покана за съставяне на АУАН по ЗАНН

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на "Томас Тур" ООД, с управител на Гергана Цветкова Сефери; седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к."Братя Миладинови", бл.4, вх.Б, ет.5; ЕИК 147070921 за издадена покана изх.№70-00-9211(7)/10.07.2020г. Във връзка с недоброволно изпълнена влязла в сила Заповед №2842/11.10.2017г. на Зам.-кмет СИРР при община Бургас…

Съобщение до Николина Ангелова, Христо Банчев, Банчо Банчев, Спаска Христова, Цвета Христова и Елена Стамова за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ по плана местност "До село", землище кв.Банево

ДО: НИКОЛИНА ФОТЕВА АНГЕЛОВАЖ.К. "ИЗГРЕВ"БЛ.33, ВХ.2, ЕТ.4, АП.11   ГРАД БУРГАС                      ДО: ХРИСТО ЖЕЛЕЗЧЕВ БАНЧЕВУЛИЦА "ОСВОБОЖДЕНИЕ" №65ГРАД КАМЕНО       ДО: БАНЧО ЖЕЛЕЗЧЕВ БАНЧЕВЖ.К. "МЛАДОСТ  1"БЛ.31, ВХ.1, ЕТ.2, АП.4     ГРАД  СОФИЯ                    ДО: СПАСКА ЖЕКОВА ХРИСТОВАУЛИЦА "СВОБОДА" №65КВАРТАЛ БАНЕВО           ГРАД БУРГАС …

Съобщение на Община Бургас

  ДО: НИКОЛИНА ФОТЕВА АНГЕЛОВА Ж.К. "ИЗГРЕВ" БЛ.33, ВХ.2, ЕТ.4, АП.11    ГРАД БУРГАС                          ДО: ХРИСТО ЖЕЛЕЗЧЕВ БАНЧЕВ УЛИЦА "ОСВОБОЖДЕНИЕ" №65 ГРАД КАМЕНО           ДО: БАНЧО ЖЕЛЕЗЧЕВ БАНЧЕВ Ж.К. "МЛАДОСТ  1" БЛ.31, ВХ.1, ЕТ.2, АП.4      ГРАД  СОФИЯ                        ДО:…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. „ТРАЙКО КИТАНЧЕВ"№2,5,6,7, УЛ.РИЛСКА №4, УЛ.СЛАВЯНСКА №67

№94-01-39668/03.08.2020г.         ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА СГРАДА НА УЛ. "ТРАЙКО КИТАНЧЕВ"№2УЛ. "ТРАЙКО КИТАНЧЕВ"№6УЛ. "ТРАЙКО КИТАНЧЕВ"№5УЛ. "ТРАЙКО КИТАНЧЕВ"№7УЛ. "РИЛСКА"№4УЛ. "СЛАВЯНСКА"№67 Уведомяваме Ви, че са издадени Заповед №1434/19.06.2020г. и Заповед №1435/19.06.2020г. на Зам.Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ…

Съобщение до Людмила Александрова Иваноав - РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ за новообразувавн поземлен имот

до наследници на Димо Боянов Ивановв:Людмила Александрова ИвановаРУСКА ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                                  УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА, С настоящото, на основание чл. 18, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме,…

Съобщение до Райна Димитрова, Фани Генчева и Димитър Генчев за одобрена оценка на поземлен имот в с.Маринка

РАЙНА СТОЙКОВА ДИМИТРОВАЖ.К. ЗОРНИЦА, БЛ. 9, ВХ. 3, ЕТ. 5ГР. БУРГАС ФАНИ ГЕОРГИЕВА ГЕНЧЕВАЖ.К. ЗОРНИЦА, БЛ. 18, ET. 12ГР. БУРГАС   ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕНЧЕВЖ.К. ЗОРНИЦА, БЛ. 18, ЕТ. 12ГР. БУРГАС С Ъ О Б Щ Е Н И Е Със Заповед № 1525/29.06.2020г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 72/488 кв. метра ид. части от поземлен имот с идентификатор 47202.503.143 по КККР на с. Маринка, целият с площ 488 кв. Част от цитираният…

СЪОБЩЕНИЕ ДО НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ТОДОРОВ

ДОНИКОЛАЙ НИКОЛОВ ТОДОРОВ   Уведомяваме Ви, че и издадена Заповед №958/23.04.2020г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.6.1596 по КК на гр. Бургас, /бивш имот пл.№055010, бивша местност "Кладенеца", бивше землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас по недействаща КВС/,…