Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ до РАДИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ДОРАДИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ Във връзка с чл.140 и чл.134, ал.6 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвена комбинирана скица №ДЕ-1/04.03.2020г. със виза за проектиране от 04.03.2020г., за пристрояване по указан начин на сграда с идентификатор 07079.825.135 по КККР на гр. Бургас в УПИ І, отреден "за Компл. жил. стр.", кв.35 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас на Главен експерт, отдел УПА, при Община Бургас, арх. Десислава Евгениева.Визата е изложена…

СЪОБЩЕНИЕ до Пенка Добрева Станчева

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Пенка Добрева Станчева, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена…

СЪОБЩЕНИЕ до Павлина Милчева Русева

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Павлина Милчева Русева, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена…

СЪОБЩЕНИЕ до Мария Николова Атанасова, Михаела Мариева Атанасова и Стоян Живков Чолаков

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Мария Николова Атанасова, Михаела Мариева Атанасова и Стоян Живков Чолаков, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната…

СЪОБЩЕНИЕ до Явелин Илчев Беров и Димитър Явелинов Беров

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Явелин Илчев Беров и Димитър Явелинов Беров, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация…

СЪОБЩЕНИЕ до Ангел Панайотов Ангелов, Десислава Стоянова Колева, Румен Десиславов Колев

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Ангел Панайотов Ангелов, Десислава Стоянова Колева, Румен Десиславов Колев, чрез законния му представител Десислава Стоянова Колева и Матей Георгиев Ивайлов, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска…

СЪОБЩЕНИЕ до Димитър Руменов Димитров

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Димитър Руменов Димитров, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена…

СЪОБЩЕНИЕ до Емел Мехмед Сюнетчи и Христо Стоилов Тошев

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Емел Мехмед Сюнетчи и Христо Стоилов Тошев, чрез законните му представители Емел Мехмед Сюнетчи и Стоил Тошев Тошев, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба №…