Обяви и съобщения

Съобщение за издадени заповеди

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №3156/18.10.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение…

Съобщение до Йордан Илиев Арнаудов и Александър Илиев Арнаудов

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО ЙОРДАН ИЛИЕВ АРНАУДОВ УЛ. "ВЪЛНОЛОМ" №2, ЕТ.2, АП.8 ГР. БУРГАС   АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ АРНАУДОВ УЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" №3 ГР. БУРГАС   АНА ЧАВДАРОВА ГЕОРГИЕВА УЛ. "САН СТЕФАНО" №14, ВХ. Б, ЕТ.4, АП.10 ГР. СОФИЯ   Във връзка с постъпило заявление с вх. №70-00-7712/17.10.2018г. в Община Бургас, относно възникване на безсрочен сервитут на имоти засегнати от трасето на въздушен електропровод за обект: "Нова…

Съобщение на Община Бургас

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО МАРИЙКА КОСТАДИНОВА СТОЙЧЕВА Ж.К. "ЛАЗУР", БЛ.52, ВХ.2, ЕТ.10, АП.30 ГР. БУРГАС   КОСТАДИН АНГЕЛОВ КИРЯЗОВ УЛ. "СТРАНДЖА ПЛАНИНА" №17, ЕТ.1 ГР. БУРГАС   АНГЕЛ КОСТАДИНОВ КИРЯЗОВ Ж.К. "ЗОРНИЦА" , БЛ.11, ВХ.4, ЕТ.6, АП.17 ГР БУРГАС   ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КИРЯЗОВА УЛ. "СТРАНДЖА ПЛАНИНА" №17, ЕТ.1, АП.1 ГР БУРГАС   КОСТАДИНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА ГР. СВЕТИ ВЛАС ОБЩИНА НЕСЕБЪР   ПАНАЙОТ АТАНАСОВ КИРЯКОВ УЛ.…

Съобщение на Община Бургас

  Община Бургас, съобщава Заповед №2229/08.08.2019г. на Зам.-кмет "Строителство инвестиции и регионално развитие", Община Бургас, издадена на основание чл. 225а, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)             Община Бургас, съобщава на Апостол Георгиев Атанасов, с адрес: гр. Бургас, ул. "Ген. Майор Лермонтов" №36, че на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена…

Съобщение до наследниците на Стоян Иванов Стоев

  До наследници на иван стоев колев:                                СТОЯН ИВАНОВ СТОЕВ КВ. "ЧЕРНО МОРЕ", УЛ."АТАНАС БУРОВ" №23А      ГР.БУРГАС   СТАНКА ИВАНОВА СТОЕВА УЛ."ГЕОРГИ ИВАНОВ" №28 С. ЖЕЛЯЗНО, ОБЩ. МАРИЦА   ПЕНКА ИВАНОВА СТОЕВА УЛ."ВЪЗРОЖДЕНЕЦ" №17 ГР. ШУМЕН                   УВАЖАЕМИ ДАМИ И…

Съобщение до Живка Атанасова Христова

  ЖИВКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА УЛ."ДУНАВ" №13 ГР.БУРГАС                                                  С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпилото заявление вх.№94-01-29449/1/17.05.2019г. от Марияна К. Златева и Слави Иванов Славов,…

Съобщение до Стефан Манолов Костадинов

  ДО СТЕФАН МАНОЛОВ КОСТАДИНОВ Ж.К.ЛЮЛИН №809, ВХ.А, ЕТ.1, АП.1 ГР. СОФИЯ                                                                                                  Уведомяваме Ви, че е издадена…

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО"

    ЗАПОВЕД №   53  /29.10.2019 г.     На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас   ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП "ЧИСТОТА ЕКО", подробно описани и разпределени…