Обяви и съобщения

Съобщение до Георги Ангелов Георгиев

Уведомление за изготвен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  за с идентификатори ПИ 07079.2.2088 и 07079.2.2089 по КК на гр.Бургас, кв.14 по ОУП.    ДО ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ УЛ."ЦАР КАЛОЯН"  №57, ГР.БУРГАС   Уведомяваме ви, че е изготвен проект ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.2088 и 07079.2.2089 по КК на гр.Бургас, с който се предвижда обособяването за всеки един от тях на УПИ,…

Съобщение за изготвяне на ПУП

Уведомление за изготвен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 07079.2.2086 и 07079.2.2087 по КК на гр.Бургас, кв.14 по ОУП.       ДО "ПК ЗУНО-91"  ,ЖК"ИЗГРЕВ" БЛ.18, ВХ.А, ГР.БУРГАС ДО ДИМИТЪР НИКОЛОВ КАТРАПЕЛОВ, 5КМ, БЛ.3, ВХ.Г ДО ХРИСТО ИЛИЕВ МУРОВ, ЖК "ИЗГРЕВ" БЛ.25, ВХ.12, ЕТ.5, АП.13, ГР.БУРГАС ДО ТОДОР ДИМОВ ДИМИТРОВ, 5КМ, БЛ.3, ВХ.А, ГР.БУРГАС ДО ИВАН РАДЕВ ИВАНОВ, 5КМ, БЛ.5, ГР.БУРГАС ДО РАДИ…

Съобщение за обнародвани съобщения в Държавен вестник бр.41

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.41 от 21.05.2019г. са обнародвани:   - Съобщение за изработен ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до УПИ I-312 (за ПСОВ) в землището на кв.Рудник-кв.Черно море, гр.Бургас с цел осигуряване на възможност за изграждане на допълнителни елементи на пътя, провеждане на елементи на техническата инфраструктура и осигуряване на транспортен достъп до УПИ…

Обнародвано е съобщение в Държавен вестник бр.41

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.41 от 21.05.2019г. е обнародвано:       - Решение №55-7/26.03.19г. - за  одобряване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.12.638 по КК на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.12.639 по КК на гр. Бургас (бивш ПИ 020002, бивша местност Машатлъка) и ПИ с идентификатор 07079.12.654 по КК на гр. Бургас (бивш…

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права

До  Всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права Съгласно императивното изискване на разпоредбата на чл.140, ал.3, изречение второ, Ви съобщаваме, че на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ е издадена виза за проектиране на "жилищна сграда", в УПИ XІII-781, кв.69 по плана на з."Г", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.655.319 по КК на гр.Бургас. Визата е изложена в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане",…

До Георги Георгиев

  Уведомление за изготвен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  за с идентификатори ПИ 07079.2.2088 и 07079.2.2089 по КК на гр.Бургас, кв.14 по ОУП.       ДО ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ УЛ."ЦАР КАЛОЯН"  №57, ГР.БУРГАС    Уведомяваме ви, че е изготвен проект ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.2088 и 07079.2.2089 по КК на гр.Бургас, с който се предвижда обособяването за всеки един от…

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.   В случай, че не се явят…

Съобщение до Христо Иванов Димитров

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава   покана с изх.№94-01-14150/1/12.04.2019г. на Община Бургас, съставена по реда на чл.277 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)           Община Бургас, съобщава на Христо Иванов Димитров, с адрес: гр. Бургас, бул. "Демокрация" №80, ет.4, че на основание чл.277, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) е съставена…