Обяви и съобщения

Съобщение до Еленка Нанчева за издадено решение

ДОЕЛЕНКА НИКОЛОВА НАНЧЕВАУЛ. "ЦАР САМУИЛ" №2С. ВИНАРСКООБЩ. КАМЕНООБЛ. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е издадено Решение №2096/26.07.2019г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, с което се поправя допусната очевидна фактическа грешка в Заповед №810/21.07.2004г. на Заместник-кмет на Община Бургас, с която е получено несъответствие на текстовата с графичната част. Вместо текста…

Уведомление за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I-36

  Уведомление за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  за УПИ I-36, бивш масив 50, б.м. "Тепе тарла", в б.землище на с.Рудник, ПИ 07079.17.1651 и ПИ 07079.17.1652 по КК  на  гр.Бургас       СТАНКА ИВАНОВА МАРИНОВА УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" №10 КВ."РУДНИК-ЧЕРНО МОРЕ" ГР. БУРГАС                                                                                                                               …

Съобщение до Иван Илиев Станков

    ИВАН ИЛИЕВ СТАЙКОВ Ж.К "ИЗГРЕВ" БЛОК 20 ВХ.2, ЕТ.2       Във връзка с постъпило заявление в Община Бургас, относно учредяване право на прокарване на временен път към УПИ I-130,131 в масив 6, местност "Тодорови колиби", землище на с. Маринка се установи, че временния път преминава през ПИ с идентификатор 47202.6.221 по КККР на гр. Бургас, съответстващ на имот № 006221 по отм. КВС на местност "Тодорови колиби", землище на…

Съобщение до Димитър Вълчев, Веселин Райков и Мария Димитрова за одобрена оценка

ДИМИТЪР РАЙКОВ ВЪЛЧЕВ, УЛ. БАТАК 4, ЕТ. 1, АП. 2, ГР. БУРГАС ВЕСЕЛИН ИВАНОВ РАЙКОВ, Ж.К. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК, БЛ. 22, ВХ. 1, ЕТ. 5, АП. 13, ГР. ВАРНА МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА, УЛ. ИВАН МИЛАНОВ 6, ЕТ. 4, АП. 20, ГР. СОФИЯ С Ъ О Б Щ Е Н И Е Със Заповед № 2020/22.07.2019г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 68/1668 кв. метра ид. части от новообразуван поземлен имот с пл.№502.64 по плана на новообразуваните имоти…

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Ремонт и преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.620.143.2.34 по КК на гр. Бургас, находяща се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 42, вх. 4, партер и…

Съобщение до Валентин Стойчев Стоев

  ВАЛЕНТИН СТОЙЧЕВ СТОЕВ УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" №24 ГР. БУРГАС   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЕВ, Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1798/03.07.2019г. на Кмета на Община Бургас на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с която се възстановява правото на собственост на наследници на Калуш Стоянов Михов, върху новообразуван поземлен имот №167.1238 с площ 1 847 кв.м., находящ се в с.о."Каптажа", землище с. Изворище, по плана на новообразуваните…

Съобщение до Росен Николов Георгиев

  РОСЕН НИКОЛОВ БОРИСОВ Ж.К. "КРАСНО СЕЛО", БЛ. №199, ЕТ.4, АП.14  ГР. СОФИЯ               УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, Във връзка с постъпило в Община искане вх.№ 94-01-5284/12.02.2019г. от Диана Георгиева Гайдова за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областния управител на Област Бургас, относно новообразуван…

Съобщение до „ТИ ЕС ВИ 2018" ЕООД

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на: "ТИ ЕС ВИ 2018" ЕООД, ЕИК 205085280, с управител Христина Иванова Аврамова, седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к."Славейков", бл.65, вх.1, ет.8, ап.22 за издадена Заповед № 1761/01.07.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас. Във връзка с проведено административно производство по реда на…