Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Монтаж на ел. табло за захранване при провеждане на Културни мероприятия в УПИ I, кв.40, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас".  

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: ,,Изграждане на улично осветление по ул. «Албатрос» от О.Т.225-О.Т.207, ул. «Манастирска» от О.Т.240-О.Т.231-О.Т.227-О.Т.225 и ул. «'Морски Изгрев» от О.Т.231-О.Т.232-О.Т.233-О.Т.234-О.Т.235-О.Т.236-О.Т.203,…

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на…

Съобщение на Община Бургас

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ / ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ Х-575, КВ.51 ПО ПЛАНА НА КВ."САРАФОВО", ГР.БУРГАС, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.589 ПО КК НА ГР.БУРГАС, УЛ."АНГЕЛ ДИМИТРОВ" № 20   Публикувано на : сряда,  02 септември 2020 год. Валидно :  сряда, 16 септември 2020  год.                             …

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на…

Съобщение на Община Бургас

  ДО: КРЕМЕНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА УЛИЦА "ДУНАВ"№5 ОБЩИНА БУРГАС     ДО: ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ" БЛ.160 ОБЩИНА БУРГАС     ДО: ПЕТКО ПЕЕВ КРАНТЕВ Ж.К. "ИЗГРЕВ" БЛ.21 ОБЩИНА БУРГАС     Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1136/18.05.2020г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.436 по КК на гр.Бургас, по…

До заинтересовани собственици на имоти в с.о. „ОСТРИЦА-1“, землище на кв.Банево, гр.Бургас.

ДО: КРЕМЕНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА УЛИЦА "ДУНАВ"№5ОБЩИНА БУРГАС ДО: ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ" БЛ.160ОБЩИНА БУРГАС ДО: ПЕТКО ПЕЕВ КРАНТЕВ Ж.К. "ИЗГРЕВ" БЛ.21ОБЩИНА БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1136/18.05.2020г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.436 по КК на гр.Бургас, по плана с.о. "ОСТРИЦА-1", землище…

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.                В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт…