Обяви и съобщения

Съобщение от техническа служба с.Рудник,Община Бургас

ДоЙордан Колев Йордановк/с"Република" 28, вх.А,ет.1,ап.2гр.Сливен Уведомяваме Ви, че с протокол-решение на ЕСУТ №2 от 21.01.2009г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13, масив 27, местност "До село" землище с.Драганово, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на 14 бр. УПИ отредени за вилно строителство свързано с процедура по промяна предназначението на земеделски земя.Същият е изложен в техническа служба с.Рудник,Община…

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на ИУ МПС.

Съобщение до всички наематели на общински жилища

ОП "ОБЩИНСКИ  ИМОТИ" Б У Р Г А С     С Ъ О Б Щ А В А   на всички наематели на общински жилища, че е в сила Н О В А   Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с решение на Общински съвет Бургас, по т.6, протокол № 29/17 и 18. 12. 2009 г.   Съгласно  Преходни и заключителни разпоредби от наредбата: "§ 8. (1) Наемните правоотношения…

Съобщение за заповед №3255/27.10.2010г. изготвен проект ПУП -ПРЗ

Община БургасТД"Освобождение" кв.Банево ДоЗорка Георгиева Карашеваул."Свобода" №12кв.Банево гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед№ 3255/27.10.2010г. на Заместник кмета е одобрен проект ПУП -ПРЗ за имот № 19 масив 21 месност "До село" землище кв.Банево гр.Бургас. Същият е изложен в техническа служба кв.Банево всеки понеделник, вторник, сряда и четвъртък .На основание чл. 215 ал. 1 и 4 ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 -…

Уведомление до Димитър Арнаудов за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" ...

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"94-Д-631/23.03.2010г.   ДО Димитър Костадинов Арнаудов гр.Созопол, ул."Аполония"№44/мас.124/им.8/   Уведомяваме Ви, че за масив 123, имоти пл.№9, м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя. Същият е изложен в стая №19 на ІІ-ри етаж в ТД"Освобождение" всеки ден от 8,30часа…

Уведомление до Стефан Попов, с.Мъглен за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане " За складова база за промишлени стоки и шоурум" ...

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"94-Д-631/23.03.2010г. ДО Стефан Иванов Попов, с.Мъглен п.к.8523/мас.124/им.5/   Уведомяваме Ви, че за масив 123, имоти пл.№9, м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя. Същият е изложен в стая №19 на ІІ-ри етаж в ТД"Освобождение" всеки ден от 8,30часа до 12.30часа. тел. за справки:…

Уведомление до Кристина Арнаудова за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" ...

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" 94-Д-631/23.03.2010г. ДО Кристина Костадинова АрнаудоваБургас, ул."Фердинандова"№63/мас.124/им.8/   Уведомяваме Ви, че за масив 123, имоти пл.№9, м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя. Същият е изложен в стая №19 на ІІ-ри етаж в ТД"Освобождение" всеки ден от 8,30часа…

Уведомление до Катерина Атанасова за изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" свързано ...

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"94-Д-631/23.03.2010г. ДО Катерина Митова Атанасова Бс, ж.к."Славейков" бл.64, вх.7/мас.123/им.3/   Уведомяваме Ви, че за масив 123, имоти пл.№9, м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За складова база за промишлени стоки и шоурум" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя. Същият е изложен в стая №19 на ІІ-ри етаж в ТД"Освобождение" всеки ден от 8,30часа до 12.30часа.…