Обяви и съобщения

Одобрено е изменение на ПРЗ на УПИ IV - 10 и изменение на ПЗ за УПИ I в кв. 1 по плана на к/с "Бр. Миладинови"

Община Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № 2803/17.10.2008г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПРЗ на УПИ IV - 10 и изменение на ПЗ за УПИ I в кв. 1 по плана на к/с "Бр. Миладинови".Проекта и заповедта могат да се видят в стая 201 на ТД "Зора" всеки ден от 9.00 до 12.00ч. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица пред административен съд…

Изготвен е проект за изменение на УПИ І в кв.77 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас и РУП за УПИ І и УПИ ІХ-1476 в кв.77 по плана на ЦГЧ

Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че е изготвен проект за изменение на УПИ І в кв.77 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас и РУП за УПИ І и УПИ ІХ-1476 в кв.77 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, който е изложен за разглеждане в ТД"Приморие" .На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен…

Издадено разрешение за строеж №П-115/26.09.08 год. за "Преустройство на самостоятелен обект от двуетажна жил. сграда

ДоАнтоанета Петрова ХристоваУл. " Цар Симеон " №167Р-н 3 "Възраждане"Гр. София На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж №П-115/26.09.08 год. за "Преустройство на самостоятелен обект от двуетажна жил. сграда, разположен на три нива във фризьорски и козметичен салон" на ул."Съгласие" №21 в УПИ І-471, кв.173 по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас на името на Силвия Илчева Андреева и Веселин Стойчев Андреев…

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС - "Канализация на с. Изворище и изготвяне на ПУП-ПРЗ за имот 000234 в землището на с. Изворище за изграждане на ПСОВ - с. Изворище, Община Бургас"

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Канализация на с. Изворище и изготвяне на ПУП-ПРЗ за имот 000234 в землището на с. Изворище за изграждане на ПСОВ - с. Изворище, Община Бургас". Материалите за инвестиционното…

Ул. „Гладстон" ще бъде затворена в участъка ул. „Сливница" - ул „Княз Борис" от 6 до 13 ноември

Община Бургас Съобщение   Поради текущ ремонт ул. "Гладстон" ще бъде затворена в участъка ул. "Сливница" - ул "Княз  Борис", за времето от 06.11.2008 до 13.11.2008 г.

Издадено допълнение на Разрешение за строеж №368/28.07.2008 за обект: „Изграждане и благоустрояване на улица и паркинги пред жилищен блок №3 по плана на ж.к."Изгрев"

Община Бургас уведомява всички заинтерисовани за издадено допълнение на Разрешение за строеж №368/28.07.2008 за обект: "Изграждане и благоустрояване на улица и паркинги пред жилищен блок №3 по плана на ж.к."Изгрев", гр. Бургас".Разрешението подлежи на обжалване на основание чл.149, ал.3 от ЗУТ пред РДНСК чрез Община Бургас в 14 дневен срок.            

Текат лихви за просрочено плащане на годишни вноски за местни данъци, дължими към Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   О Б Щ И Н А  Б У Р Г А С   Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама"     Уведомяваме Ви, че за 2008г. сроковете за заплащане на последните годишни вноски за местни данъци, дължими към Община Бургас, са следните: за данък върху превозните средства - до 30 септември за патентен данък - до 31 октомври за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци - до 30 ноември. След изтичане…

Отчуждаване на имоти и части от имоти

На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила ПУП - ПР  за разширение на Гробищен парк- Бургас с оглед задоволяване на важни и значими обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени  по друг начин, Община Бургас открива процедура за принудително отчуждаване  на имоти и части от имоти - собственост на физически и юридически лица частна собственост, както следва:…