Обяви и съобщения

Променя се разписанието на автобус №8

БУРГАСБУС"  ЕООД  УВЕДОМЯВА СВОИТЕ  КЛИЕНТИ, ЧЕ  ИЗВЪРШВА  ПРОМЯНА  НА РАЗПИСАНИЕТО НА  АВТОЛИНИЯ № 8 /ГОРНО ЕЗЕРОВО/,  КАКТО СЛЕДВА:   ПРАЗНИК: КУРСЪТ В 5.00 Ч. ОТ  Г. ЕЗЕРОВО СЕ ПРОМЕНЯ НА 4.45 ЧАСА САМО В СЪБОТНИТЕ ДНИ - ПРОМЯНАТА ВЛИЗА В СИЛА ОТ 22.01.2011 Г.     ДЕЛНИК: КУРСЪТ В 5.00 Ч. ОТ Г. ЕЗЕРОВО СЕ ПРОМЕНЯ НА 4.45 ЧАСА. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ДВА ДОПЪЛНИТЕЛНИ  КУРСА В ЧАСОВЕТЕ:   ОТ БУРГАС      …

Съобщение до Радко Димитров

Община Бургас, на основание чл.277, ал.1, във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, кани РАДКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ да изпълни доброволно Заповед № 1757/17.06.2010 г. на кмета на община Бургас, като освободи и предаде общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл.12, ет.4, ап.3, в срок до 08.02.2011 г. При липса на доброволно изпълнение в посочения срок, ще се осъществи принудително изпълнение на горепосочената…

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е      Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:    1. Имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 070779.603.146 по КК на гр. Бургас, с площ 215 /двеста и петнадесет/ кв.м., идентичен с УПИ IV  в квартал 9  по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, с начална…

Заповед за принудително преместване на ИУ МПС

Община Бургас обявява издадена Заповед за принудително преместване на ИУМПС.

Разрешение за отсичане на дървета

РАЗРЕШЕНИЕ № 1 / 17.01.11г.   Подписаната, Атанаска Николова Николова, Заместник-кмет по "Евроинтеграция и екология" на Община Бургас, на основание правомощията, делегирани ми със Заповед № 286/04.02.2010 на кмета на Община Бургас, установих следното:           Във връзка с реализацията на инвестиционен проект на обект: "Реконструкция на улица "Цар Калоян" от о.т. 493-495-479-506-471-463-457-451-510-443-441-427-431-419-416-409-412-…

Уведомление за обнародвано в Държавен вестник съобщение

  В Държавен вестник бр. 5 от 14.01.2011 г. е обнародвано съобщение за изготвен проект за ПУП - План за улична регулация, за обслужваща улица от о.т.1 до о.т.13, за транспортно обслужване на имотите, разположени в територията между южната регулационна граница на Гробищен парк - Бургас и ул. "Транспортна", който е изложен за разглеждане в ТД "Изгрев". На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени…

График за обществено обсъждане на проектобюджета за 2011 г. на Община Бургас

ТЕРИТОРИАЛНИ ДИРЕКЦИИ / СЪСТАВНИ СЕЛИЩА ДАТА ЧАС МЯСТО с. Извор 18.01.2011 вторник 18.00 ч. Киносалон с. Твърдица 18.01.2011 г. вторник   18.00 ч. Детска градина с. Маринка   19.01.2011 сряда 17.00 ч. Кметство с. Димчево 19.01.2011 сряда 18.00 ч. Читалище с. Братово   20.01.2011 четвъртък 17.00 ч. Читалище с. Равнец   20.01.2011 четвъртък 18.00ч. Търговска зала с. Черно море   20.01.2011 четвъртък 17.00ч. Училището с. Рудник   20.01.2011 четвъртък 18.00ч. Кметство…

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 14.01.2011 г. (петък) от 09.30 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 14 януари 2011 г.  (петък) от 09.30 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Техническа помощ към Звено за изпълнение на проект № 58111-17-208 "Инвестиционни проекти за водоснабдителна мрежа на Бургас  - Меден Рудник"   ПОМОЩ Как да намеря страницата на видеонаблюдението?…