Обяви и съобщения

Община Бургас съобщава, че В Държавен вестник бр.21 от 16.03.2010г. е обнародвано решение № 29-26/18.12.09г на Общински съвет - Бургас

Община Бургас съобщава, че В Държавен вестник бр.21 от 16.03.2010г. е обнародвано решение № 29-26/18.12.09г на Общински съвет - Бургас, с което е одобрен ПУП - ПУР на улица с о.т. 176-175-174-173-172, южно от кв.80, 79 и 55 и изменение на ПУП-ПР на УПИ І в кв.98 по плана на кв. Долно Езерово, с което се измества улицата с о.т. 176-175-174-173-172 в северна посока, като уличната регулация се провежда по имотните граници на имотите в кв. 80, 79 и 55 и се променя…

Информация за инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на Надежда Тодорова Стоянова Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на логистичен център в им. 105027, местност "Кутр тепе", землище на гр. Бургас" с инвеститор…

ПОКАНА за съвместна дискусия по приложението на Закона за управление на етажната собственост

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На 24.03.2010 г. , от 10. 00 ч. в залата на Община Бургас с участието на Кмета на Община Бургас, директорите на териториалните дирекции, управителите на етажна собственост и граждани ще се проведе съвместна дискусия по приложението на Закона за управление на етажната собственост. Каня ви за участие в срещата. Всички въпроси, които ви вълнуват могат да се изпращат на e-mail: [email protected] или на телефон…

Съобщение до Пешо Пешев

ДО ПЕШО ХРИСТОВ ПЕШЕВ Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК" БЛ. 74, ВХ.6, ЕТ.8 ГР. БУРГАС     Съгласно чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам, че започвам административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), за прекратяване на наемното правоотношение за общинско резервно жилище, представляващо апартамент с полезна площ от 41.63 кв. м. (жилищна площ 17.16 кв.м.),…

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Община Бургас обявява издадените заповеди за принудително преместване на ИУМПС.

Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици „Мандра-Пода”

Министерство на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици "Мандра-Пода", с идентификационен код BG0000271. Защитената зона е разположена в землищата на с. Димчево, кв. Крайморие, кв. Меден Рудник, с. Твърдица, община Бургас, област Бургас, с. Константиново, с. Черни…

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Регулиране количеството дъждовни води при проливни дъждове и аварийни ситуации чрез изграждане на саваци на съществуващите водостоци по пътя Долно Езерово - "Лукойл Нефтохим…

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Рехабилитация на надлез "Владимир Павлов" на път І-9 (Е-87) при  км 238+125 в гр.Бургас" Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки…