Обяви и съобщения

Съобщение до наследниците на Стоян Желев Златев, относно одобрена оценка на имот, находящ с е в с.о."Черниците-Училищното", землището на с.Маринка

С Ъ О Б Щ Е Н И Е            Със Заповед № 796/26.03.2010 г. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрена пазарна оценка на 72/572 кв.м. ид.ч. от поземлен имот пл. № 50, целият с площ от 572 кв.м., находящ се в кадастрален район № 501 по плана на новообразуваните имоти на с.о. "Черниците Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас.         По помощния план към одобрения план на новообразуваните имоти…

Решение на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадено Решение БС-49-ПР/15.04.2010 г. на Директора на РИОСВ Бургас за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение " Изграждане и експлоатация на Медицински център и СХБАЛ в УПИ VI, кв. 3 по плана на гр. Бургас". За инвестиционното предложение е преценено да не се извършва оценка за въздействие върху околната среда /ОВОС/.

Решение на РИОСВ Бургас по преценка за необходимостта от ОВОС на Проект "Интегриран обществен транспорт на гр. Бургас" по Програма JASPERS

Община Бургас обявява издаденото решение на компетентния орган за преценка необходимостта от ОВОС по проекта за Интегриран обществен транспорт на гр. Бургас.

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:  "Пътно кръстовище и връзка за вилна зона "Росенец" с път ІІ-99 при км.4+433 - дясно, Община Бургас"    Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите…

Съобщение за обществено обсъждане на ПУП-ПРЗ на селищно образувание Рибарско селище "Ченгене скеле" и Реконструкция, благоустроявнае и озеленяване на ...

Община Бургас съобщава, че на 20.04.2010г., вторник, от 15.30 часа в залата на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изискванията на чл. 121, ал.1 и чл.128, ал.5 от ЗУТ на обекти: - ПУП-ПРЗ на селищно образувание Рибарско селище "Ченгене скеле", землище кв.Крайморие, гр. Бургас - окончателен проект- Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул."Александровска", ул."Богориди", ул."Св.Св.…

Съобщение за предстоящо провеждане на обществено обсъждане

Община Бургас Съобщение   Община Бургас съобщава, че на 20.04.2010 г., вторник, от 15.30 часа в залата на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изискванията на чл. 121, ал. 1 и чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, на обекти: - ПУП-ПРЗ на селищно образувание Рибарско селище "Ченгене скеле", землище кв. Крайморие, гр. Бургас - окончателен проект; - Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул. "Александровска",…

Покана към Елена Иванова Петрова за изпълнение на заповед за прекратяване на наемно правоотношение

Община Бургас, на основание чл.277, ал.1 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, кани ЕЛЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА да изпълни доброволно Заповед № 832/01.04.2010г. на Кмета на Община Бургас за  прекратяване на наемното правоотношение, като освободи и предаде общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Изгрев" бл.55-VІ, вх.2, ет.7, ап.4 в срок до 07.05.2010г. При липса на доброволно изпълнение в посочения срок,…

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, както следва: 1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на обособена част от имот - публична общинска  собственост, находяща се в Спортна зала "Бойчо Брънзов", ж.к."Зорница", гр. Бургас, представляваща…