Обяви и съобщения

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІІ-76,77,78 в кв.14 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІІ-76,77,78 в кв.14 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас     Община Бургас ТД"Изгрев"   До Цвета Георгиева Рандева Галин Кирилов Рандев к-с"Славейков"бл.21 вх.7 ет.4 гр.Бургас              Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.14 УПИ ІІІ-76,77,78 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас. Същия е изложен в стая №3 на ТД…

Разрешение за отсичане на дървета N 4/23.02.10

Във връзка с реализацията на инвестиционен проект за обект: "Реконструкция на ул. "Александър Велики" от о.т. 58-о.т. 328-о.т. 329-о.т. 458-о.т. 457 до о.т. 456 в участъка от ул. "Христо Ботев" до ул. "Дебелт" по плана на ЦГЧ и ж.к. "Възраждане", гр. Бургас" е издадено разрешение № 4/23.02.10 за отсичането на 3 броя / три / едроразмерни дълготрайни декоративни дървета.

Oбявление за общинска концесия за услуга с обект на концесията: Части от имоти - публична общинска собственост, разположени в Зона 2

Община Бургас Ви уведомява, че в електронната страница на Държавен вестник  под Номер 2 от 19.02.2010 год. е обнародвано обявление за общинска концесия за услуга с  обект на концесията: Части от имоти - публична общинска собственост, разположени в Зона 2, съгласно таблица № 2, а именно - части от тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, върху които, съгласно одобрена схема на Община Бургас,…

Oбявление за общинска концесия за услуга с обект на концесията: части от имоти - публична общинска собственост, разположени в Зона 1

Община Бургас Ви уведомява, че в електронната страница на Държавен вестник  под Номер 1 от 19.02.2010 год. е обнародвано обявление за общинска концесия за услуга с  обект на концесията: части от имоти - публична общинска собственост, разположени в Зона 1, съгласно таблица № 1, а именно - части от тротоарно пространство и площи в обхвата на общинските пътища, върху които, съгласно одобрена схема на Община Бургас,…

Разрешение за отсичане на дървета N 3/22.02.10

Във връзка с реализацията на инвестиционен проект за обект: ”Реконструкция на ул. "Места” между о.т. 130-127-126-125-123-121-119-117-115 до о.т. 114 по плана на ж-к "Лазур”, гр. Бургас” e издадено разрешение № 3/22.02.10 за отсичането на 12 броя / дванадесет / едроразмерни дълготрайни декоративни дървесни видове в недобро естетическо и физиологично състояние, от които: 4 /четири/ броя – Sophora japonica (японска софора), 1 /един / брой…

Проект на годишен списък за настаняване под наем в общински жилища през 2010 година

ОТДЕЛ "ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА" ПРИ ОБЩИНА БУРГАС С Ъ О Б Щ А В А  На всички картотекирани лица, че е в сила Н О В А Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища /НУРУЖНГННПОЖ/, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6, протокол № 29/17 и 18. 12. 2009 г., която отменя Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища…

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник са обнародвани долуизброените решения на местния парламент

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник бр.14 от 19.02.2010г. са обнародвани следните решения на Общински съвет - Бургас :     - Решение № 29-26/18.12.09г. за одобряване на ПУП-Парцеларен план за трасе на водопровод и канализация за захранване на УПИ VІІІ-173 и V-159, местност Нанелика - землище Банево ; - Решение № 29-27/18.12.09г. за одобряване на ПУП-Парцеларен план за трасе на кабел 20 кV за ел.захранване на трафопост тип БКТП…

Съобщение до Ивелин Овчаров за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за масив 105 имот пл.№30 м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" 94-Д-652/ 18.02.2010г. ДОИвелин Дончев Овчаров Б-с ул."Съединение"№8 ет.1 ап.1/за имот 24, мас.105/   Уведомяваме Ви, че за масив 105 имот пл.№30 м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За търговски и складови дейности " свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя.  Същият е изложен в стая №19 на ІІ-ри етаж в ТД"Освобождение" всеки ден от 8,30часа до 12.30часа.…