Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПО СКАТА ЗАД ЛЕТЕН ТЕАТЪР В ПРИМОРСКИ ПАРК - БУРГАС ".   Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен…

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за учредяване право на строеж за изграждане на Спортна зала с търговски център и подземен гараж, със застроена площ около 4100 кв.м.

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД№3531/22.12.2008 Г.   На основание чл.37, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост и чл.68 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 35 от дневния ред на проведеното на 20.11.2008 г. заседание /Протокол № О Т К Р И В А М: Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс,…

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение с медицински център, със застроена площ около 1400 кв.м.

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД№3532/22.12.2008 Г.   На основание чл.37, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 34 от дневния ред на проведеното на 20.11.2008 г. заседание /Протокол № О Т К Р И В А М: Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс,…

Заради авариен ремонт се променя маршрутът на автобус №15

Във връзка с авариен ремонт на уличен водопровод, за периода от 06.01.2009 г. до 30.01.2009 г. автобусна линия №15 в кв. Сарафово  ще се движи по следния маршрут:  ул. "Брацигово" - ул. "Ангел Димитров" - ул. "Ради Николов" - ул. "Ангел Димитров" - ул. "Брацигово". За цитирания период автобус №15 няма да обслужва съществуващата  автобусна спирка на ул. "Ангел Димитров", срещу № 21-23. 

Съобщение до Михни Петров Пейков за издадена Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, к-с "Възраждане” бл.38, пред вх.Б показват, че същото е собственост на Михни Петров Пейков, с последен обявен адрес гр. Бургас ул. "Гурко” N 12. Във връзка…

Инвестиционно предложение на Здравко Цолов Цолов

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Автоцентър с охраняем паркинг и обществено обслужване” с инвеститор Здравко Цолов. Местоположение на инвестиционното предложение – гр. Бургас,…

Съобщение до Стоянка Петрова Панайотова

ОБЩИНА БУРГАС - ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" ДОСТОЯНКА ПЕТРОВА ПАНАЙОТОВАКС "СЛАВЕЙКОВ" БЛ.86,ВХ.1,ЕТ.1ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че със заповед № 3013/05.11.2008 г.и заповед № 3014/05.11.2008 г.на заместник-кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ IV,V и VI в кв.25"А" по плана на ж.к. "Славейков" и РУП на УПИ ГУ-82,У-82 и VI в кв.25"А" по плана наж.к."Славейков", гр.Бургас.Заповедта е изложена в стая № 29 на И-ри етаж в ТД"Освобождение"…