Обяви и съобщения

Съобщение до заинтересованите собственици на недвижима културна ценност с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“ № 18/ ул. „Софроний“ № 16

До: Заинтересованите собственици на недвижима културна ценност с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Симеон I" № 18/ ул. "Софроний" № 16 Административна преписка №94-01-12276/2018 г. на Община Бургас   СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас уведомява на основание чл. 61, ал. 3 от Административни-процесуален кодекс (АПК), че на основание чл.73, ал.3 от Закона за културното наследство  и констативен протокол №П-114/17.04.2019 г. на община…

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ИВАН МИТЕВ ИВАНОВ

ДО: НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН МИТЕВ ИВАНОВ ГРАД БУРГАС       Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 07079.706.609 и 07079.706.610 по КК на гр.Бургас, по плана с.о. "ОСТРИЦА-1", землище на кв.Банево, гр.Бургас. Планът  е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч. На основание чл.128,…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

  ДО: ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК",БЛ.355, ВХ.1 ГРАД БУРГАС     ДО: ПАВЕЛ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ УЛИЦА "ШЕЙНОВО" №9, ВХ.А ГРАД БУРГАС       Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатори 07079.706.609 и 07079.706.610 по КК на гр.Бургас, по плана с.о. "ОСТРИЦА-1", землище на кв.Банево, гр.Бургас. Планът  е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков",…

Съобщение за изработен Проект за ПУП-ПП за трасе на отводнителен канал в "Клюнчето", землище на с.Равнец и ПУП-ПП за трасе на дъждовен колектор кв.Сарафово

СЪОБЩЕНИЕОТ ОБЩИНА БУРГАС В Държавен вестник бр.47 от 14.06.2019г. са обнародвани: - Съобщение за изработен Проект за ПУП - ПП за трасе на отводнителен канал, преминаващо през ПИ с идентификатори 61145.14.26,  61145.14.46, 61145.14.47, 61145.14.48, 61145.14.49, 61145.14.73, 61145.14.77, 61145.14.86, 61145.14.135, 61145.14.136, 61145.14.148, в м."Клюнчето", землище на с. Равнец, Община Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас. На основание чл.128, ал.5…

Съобщение до „БУЛКАМ СИЙ ТРЕЙДИНГ“ ООД и „САРАФОВО ПАРК“ ООД

Съобщение  за  изготвено изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.820.1326  по КК на гр.Бургас в кв.73 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас   ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"   ДО "БУЛКАМ СИЙ ТРЕЙДИНГ" ООД УЛ."ФЕРДИНАНДОВА" № 5, ЕТ.2, АП.2 ГР. БУРГАС   "САРАФОВО ПАРК" ООД УЛ."ФЕРДИНАНДОВА" № 5, ЕТ.2, АП.2 ГР. БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация…

Съобщение до Валентина Пеева Кънчева

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава   Заповед №984/15.04..2019г. Зам.-кмет "Строителство инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, издадена на основание чл. 225а, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)               Община Бургас, съобщава на Валентина Пеева Кънчева, с адрес: гр. Бургас, ул. "Ивайло" №14, че на основание чл.225а,…

Заповед за конкурс за отдаване под наем и организиране на ученическо столово хранене

  З А П О В Е Д № 1605/17.06.2019 г.   На основание чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл. 23, ал. 1 и чл. 83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 10 от дневния ред на проведеното на 28.05.2019 г. заседание (Протокол № 57),   О Т К Р И В А М: Процедура за провеждане на публично…