Обяви и съобщения

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на…

Съобщение до всички заинтересовани собственици в УПИ VI-19 кв.8 по плана на ПЗ „ Победа", гр. Бургас

ДОВсички заинтересовани собственици в УПИ VI-19 кв.8 по плана на ПЗ " Победа", гр. Бургас Съгласно императивното изискване на разпоредбата на чл.140, ал.3, изречение второ, Ви съобщаваме, че на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ е издадена виза за проектиране на станция за пълнене на бутилки с благороден газ в УПИ VІ-19 кв.8 по плана на ПЗ" Победа", гр. Бургас. Визата е изложена в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 8,30…

Съобщение до Събин Ангелов за одобрен ПУП-ПРЗ в землището на кв.Банево

ДОСЪБИН МИЛЕНОВ АНГЕЛОВГР.БУРГАС, УЛ.ПРОФ.АСЕН ЗЛАТАРОВ  № 46   Уведомяваме Ви, че със Заповед №1213/22.05.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас е допълнена Заповед №1895/01.11.2006г., с която е одобрен ПУП-ПРЗ за имот с пл.№159 и 173  в землището на кв.Банево, гр.Бургас. Същата е изложена в сграда на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с нея всеки ден от 8.30…

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.     В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението…

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…

Съобщение към собствениците и ползвателите на земеделски земи

О Б Я В А   Общинска служба по земеделие - Бургас на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява на собствениците и ползвателите на земеделски земи в община Бургас, че към 01.08.2020г. са изготвени предварителните  регистри по реда на чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.    

Издадено е разрешение за строеж №131/03.08.2020г. за обект: : Корекция на дере и коритото на р. Отманлийска, Община Бургас - етапно изпълнение: ЕТАП II-2-1"

СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, Община Бургас съобщава,  че е издадено  На основание чл.149, ал.6 ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж №131/03.08.2020г. за обект: : Корекция на дере и коритото на р. Отманлийска, Община Бургас - етапно изпълнение: ЕТАП II-2-1", приложение  към  което  е   Решение № БС-18-ПР от 24.03.2015г. на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на…

Съобщение до "Томас Тур" ООД за издадена покана за съставяне на АУАН по ЗАНН

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на "Томас Тур" ООД, с управител на Гергана Цветкова Сефери; седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к."Братя Миладинови", бл.4, вх.Б, ет.5; ЕИК 147070921 за издадена покана изх.№70-00-9211(7)/10.07.2020г. Във връзка с недоброволно изпълнена влязла в сила Заповед №2842/11.10.2017г. на Зам.-кмет СИРР при община Бургас…