Обяви и съобщения

Съобщение до Мирослав Илчев и Зафирка Тонева

  Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на: Мирослав Ангелов Илчев, ул."Екзарх Йосиф"  № 30, ет.3, гр. Бургас и  Зафирка Стоянова Тонева, ж.к."Меден рудник", бл. 24, ет.5, ап.5, гр. Бургас за започнато административно производство по чл. 225а, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), за премахване на строеж: "Насип от земни маси, с приблизителни размери: дължина…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ИМОТА НА УЛ. „ГЕО МИЛЕВ" № 4 , УЛ. „ГЕО МИЛЕВ" № 6, УЛ. „ИЛ. МАКАРИОПОЛСКИ" №2 И УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ" №7

Изх.№ 70-00-6742/8/13.11.2019г.Дирекция "ЦАУ Приморие"                                     ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ИМОТА НА УЛ. "ГЕО МИЛЕВ" № 4 , УЛ. "ГЕО МИЛЕВ" № 6, УЛ. "ИЛ. МАКАРИОПОЛСКИ" №2 И УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" №7   Уведомяваме Ви, че е на основание чл.140 от ЗУТ е издадена виза за проектиране на преустройство на сграда с идентификатор 07079.610.295.3 в хотел…

Съобщение до Димо Петров

  ДО ДИМО АТАНАСОВ ПЕТРОВ УЛ. "ТИНТЯВА" №20 ВХ. Г, ЕТ.5, АП.52 ГР. СОФИЯ   На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2712/19.09.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ ХIV-1269, кв.19, кв. Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").             Заповедта е…

Съобщение до Станчо Колев

  ДО СТАНЧО ЖЕКОВ КОЛЕВ Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ" №65, ВХ.2, ЕТ.1  ГР. БУРГАС     На основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2665/17.09.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ I-1252, кв.19, кв. Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").             Заповедта…

Съобщение до Никола Георгиев

  Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на: Никола Атанасов Георгиев; с административен адрес: ул."Люлин" № 23, ж.к. "Меден рудник", гр.Бургас, за съставен Констативен акт № В-3/17.09.2019г. за премахване на строеж "Едноетажна постройка с размери 5.80м./3.20м - Обект №4 по схема", построен в поземлен имот с идентификатор  07079.653.201 по КК на гр. Бургас УПИ XXI-8, кв. 142, по плана на…

Съобщение до Денчо Тодоров, Валентин Николов, Наталия Стефанова, Лидия Смищенко, Янимир Маджаров, Йордан Арнаудов и Теодор Чакъров

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО ДЕНЧО СТЕФАНОВ ТОДОРОВ   Ж.К. "ИЗГРЕВ" №53, ВХ.1, ЕТ.9, АП.22 ГР. БУРГАС   ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ НИКОЛОВ    УЛ. "ВЪЛНОЛОМ" №2, ЕТ.1, АП.4 ГР. БУРГАС   НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА      Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК" №13, ВХ.1, ЕТ.6, АП.16 ГР. БУРГАС   ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА СМИЩЕНКО  УЛ. "ВЪЛНОЛОМ" №2, ЕТ.1, АП.3 ГР. БУРГАС   ЯНИМИР СВЕТОЗАРОВ МАДЖАРОВ УЛ. "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" №41, ЕТ.3, АП.5 ГР.…

Електроенергиен системен оператор" ЕАД започва ремонтни дейности в периода от 11.11.2019г. до 04.12.2019г.

До всички заинтересовани лица В Община Бургас е постъпило уведомление рег. №70-00-8686/08.11.2019г. от "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, че дружеството започва ремонтни дейности в периода от 11.11.2019г. до 04.12.2019г. на територията на Община Бургас, в трасето на ВЛ 110 kV "Вая" от п/ст "Бургас - 400 kV" до п/ст "Меден Рудник".