Обяви и съобщения

Съобщение до Иван Стоянов Стоянов и Тодор Димитров Димитров

ДО ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ УЛ. "МОРСКА" №38, ЕТ.4 ГР. БУРГАС   ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.3, ВХ.3, ЕТ.8, АП.74 ГР. БУРГАС   На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2064/24.07.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1195 по КККР на гр. Бургас…

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в имотите на ул."Антим I" №29, ул "Антим I" №33, ул."Богориди" №23, ул."Райна Княгиня" №14, ул."Райна Княгиня" №18

№94-01-11574/14/16.09.2019г.               С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в имотите на ул."Антим I" №29, ул "Антим I" №33, ул."Богориди" №23, ул."Райна Княгиня" №14, ул."Райна Княгиня" №18   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2103/26.07.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас…

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. „СТРАХИЛ“ № 6

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "СТРАХИЛ" № 6 Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж № П - 42/05.08.2019г. за "ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.608.313.1.27 ПО КК НА ГР. БУРГАС В АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.608.313 по КК на гр. Бургас, УПИ III-1232, кв. 110А по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с административен…

Съобщение от Община Бургас

Съобщение от Община Бургас В Държавен вестник бр.72 от 13.09.2019г. са обнародвани: - Решение №60-6/30.09.2019г. на Общински съвет Бургас - за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП - ПП/ за трасе на захранващ водопровод до УПИ І - 21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 02573/7, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, извън строителните граници на кв.Банево. Решението подлежи на…

Съобщение до Николай Апостолов

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО НИКОЛАЙ ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №45, ЕТ.4 ГР. БУРГАС   АТАНАС ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ УЛ. "ЦАР СИМЕОН I" №111, ВХ.1, ЕТ.6, АП.12 ГР. БУРГАС     На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1726/27.06.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните…

Съобщение до "ИП 01" ООД, представлявано от Ивайло Николаев Петков

  Съобщение до "ИП 01" ООД, представлявано от Ивайло Николаев Петков - управител, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. "Зорница", Спортна зала "Бойчо Брънзов".   Публикувано на : четвъртък,  12 септември 2019год. Валидно :  четвъртък, 26 септември 2019год.   ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ ДО "ИП 01" ООД ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ - УПРАВИТЕЛ СПОРТНА ЗАЛА "БОЙЧО БРЪНЗОВ" Ж.К. "ЗОРНИЦА" ГР. БУРГАС    …

Разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Уведомление за издадено Разрешение №11/10.09.2019 г. за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията, издадено от Директор Дирекция "Строителство", Община Бургас. Дълготрайното декоративно широколистно дърво, предмет на настоящото разрешение за отсичане, е от вид Липа (Tilia sp.) и е разположено южно от входа на жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "У. Гладстон"…