Обяви и съобщения

Заповед за принудително преместване на ИУ МПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и резултатите от извършени проверки съвместно с представители на сектор “Пътна полиция” към ОД “Полиция” Бургас се констатира невъзможност за установяване собствениците на 1 брой ИУМПС. Във връзка с чл.37а, ал.3 и чл. 37б, ал.4, ал.5…

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти” при Община Бургас уведомява СТЕФАН НИКОЛОВ ИВАНОВ, че с писмо № 70-0-25/09.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент…

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти” при Община Бургас уведомява КАТЯ МИХАЙЛОВА ИВАНОВА, че с писмо № 70-0-32/09.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент…

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти” при Община Бургас уведомява КАМЕН ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ, че с писмо № 70-0-25/09.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост и §4 от ПЗР на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински…

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти” при Община Бургас уведомява АНДРЕЙ ПЕТКОВ ИВАНОВ, че с писмо № 70-0-25/09.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост и §4 от ПЗР на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища…

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, ОП "Общински имоти” при Община Бургас уведомява АЛБЕНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА, че с писмо № 70-0-25/09.02.2009г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент…

Съобщение до собственик на имот в местността "Бургаски път" - землище с.Рудник

До Зухер Ибрахим МохамедГр.София, район Подуяне,ул"Уошбърн" № 9   Г-н Махамeд ,Уведомяваме Ви , че в съседство на Ваш наследствен имот пл.№ 054005 в масив 54 в местността "Бургаски път"-землище с.Рудник е изготвен ПУП-ПРЗ за изграждане на "Склад за метали и офиси".Проекта е приет на ЕСУТ с протокол № 35/ 05.11.2008г. и е изложен в техническа служба с.Рудник.Приемен ден : вторник, четвъртък и петък.Телефон за връзка : 05518/ 23-70/техническа…

Съобщение до собственика на имот в местността "Бургаски път"-землище с.Рудник

До Цветанка Асенова ЖелязковаГр.София, ж.к."Дианабад" № 33,вх.Д,ет.4,ап.103 Г-жо Желязкова ,Уведомяваме Ви, че в съседство на Ваш наследствен имот пл.№054030 в масив 54 в местността "Бургаски път"-землище с.Рудник е изготвен ПУП-ПРЗ за изграждане на "Склад за метали и офиси".Проекта е приет на ЕСУТ с протокол № 35/ 05.11.2008г. и е изложен в техническа служба с.Рудник.Приемен ден: вторник, четвъртък и петък.Телефон за връзка : 05518/…