Обществени поръчки -Профил на купувача

Открита процедура по реда на ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови, оригинални, нерециклирани консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на Община Бургас по две обособени позиции"

Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на нови, оригинални, нерециклирани консумативи за принтери и копирни машини за нуждите на Община Бургас по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на оригинални консумативи за принтери и МФУ. Обособена позиция № 2: Доставка на оригинални консумативи…

Публична покана по реда на Глава осем "а", от ЗОП, с предмет: „Изграждане и поддръжка на виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни по протокол Ethernet, изграждане и поддържане на система за дистанционен достъп и обмен на дан

Публична покана по реда на Глава осем "а", от ЗОП, с предмет: "Изграждане и поддръжка на виртуална частна мрежа (VPN) с интегрирано предаване на данни по протокол Ethernet, изграждане и поддържане на система за дистанционен достъп и обмен на данни за нуждите на БРT Линии и наем, поддържане и конфигуриране на оборудване за обособяване на WiFi зони в град Бургас чрез централизирана доставка и управление за нуждите на ОП ТРАНСПОРТ".…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Изготвяне на предпроектни проучвания по обособени позиции.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪГЛАСНО ЗОП С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на предпроектни проучвания по обособени позиции.Обособена позиция 1: "Изготвяне на пред-проектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на буферни паркинги в ключови зони на гр. Бургас.Обособена позиция 2: "Изготвяне на пред-проектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане…

Публична покана по реда на Глава осем ‚а“, с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие, от лицензиран оператор, съобразно нуждите на

Публична покана по реда на Глава осем ‚а", с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие, от лицензиран оператор, съобразно нуждите на Община Бургас". За контакт: Гергана Стоянова Юрисконсулт в Дирекция ОП тел: 056 907288

С Ъ О Б Щ Е Н И Е, относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на един брой нов високопроходим автомобил, тип „Пикап“ за нуждите на Община Бургас“

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка на един брой нов високопроходим автомобил, тип "Пикап" за нуждите на Община Бургас", обявена в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер № 00797-2015-0071, обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 01.03.2016…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ, АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ И АВТОБОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМЯНА НА АВТО ЧАСТИ, ВЪЗЛИ, ДЕТАЙЛИ И КОНСУМАТИВИ,

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ, АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ И АВТОБОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМЯНА НА АВТО ЧАСТИ, ВЪЗЛИ, ДЕТАЙЛИ И КОНСУМАТИВИ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГУМИ, НА ЛЕКИ, ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСИ И МОТОПЕДИ СОБСТВЕНОСТ И НА РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ОБЩИНА БУРГАС И НЕЙНИ ПОДЕЛЕНИЯ…

Открита процедура с предмет: "ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И МЕРОПРИЯТИЯ"

С настоящата обществена поръчка Възложителят цели да осигури физическа охрана за обекти, собственост на Община Бургас, а също така и на събития, провеждащи се под нейна егида. Избраният за изпълнител следва да осигури услуга, която е насочена към ефективно и своевременно установяване, предотвратяване и/или прекратяване на неправомерни въздействия и посегателства върху охраняваните обекти, а също така и осигуряване…

Публична покана по реда на Глава осем "а", от ЗОП с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на три броя велостанции, състоящи се от три броя „Киоск" и общо 17 броя паркоколонки"

Публична покана по реда на Глава осем "а", от ЗОП с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на три броя велостанции, състоящи се от три броя "Киоск" и общо 17 броя паркоколонки" За контакт: Гергана Стоянова Юрисконсулт в Дирекция ОП тел: 056/ 907288