Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на услуги по застраховане активите на Община Бургас и общинските предприятия по 8 обособени позиции”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане активите на Община Бургас и общинските предприятия по 8 обособени позиции"               Обособена позиция № 1 "МПС- застраховка "Автокаско"- всички рискове; "Злополука на водача и пътниците в МПС"; "Гражданска отговорност" и "Обща гражданска…

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на униформено облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по Обособена позиция № 4: “Доставка на униформено облекло и обувки за служители на Центъра за административно обслужване в Общи

На основание на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, поради това, че са установени нарушения при откриването и провеждането на обществена поръчка с предмет: "Доставка на униформено облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност", отдел "Общофункционален…

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на униформено облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва

Документация за участие в обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание с предмет: "Доставка на униформено облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:     Обособена позиция № 1: "Доставка на униформено облекло за нуждите на служителите от дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност", отдел "Общофункционален контрол";     Обособена позиция…

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: Предоставяне на външна експертиза за подбор и оценка на проектни предложения, подадени от Община Бургас в качеството ѝ на бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16R

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: Предоставяне на външна експертиза за  подбор и оценка на проектни предложения, подадени от Община Бургас в качеството ѝ на бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16RFOР001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие",  по проект: "Техническа…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, дидактически обучителни материали и оборудване по две Обособени позиции”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Доставка на канцеларски материали, дидактически обучителни материали и оборудване  по две Обособени позиции". Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали и оборудване за нуждите на Община Бургас и второстепенните разпоредители с бюджети" Обособена позиция № 2 "Доставка на Канцеларски и дидактически…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И МЕРОПРИЯТИЯ"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И МЕРОПРИЯТИЯ".На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (отм.), Комисията за провеждане на открита процедура с горепосочения предмет, обявява, че ценовите оферти на участниците ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои…

Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП с предмет:„Изпълнение на допълнителни СМР в „Част „Пътна”, за подобект Реконструкция на кръгово кръстовище “Трапезица” c нова организация на движение при о.т. о.т. 243-244-245-246-247-248 по

Процедура на договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП с предмет: "Изпълнение на допълнителни СМР в "Част "Пътна", за подобект Реконструкция на кръгово кръстовище "Трапезица" c нова организация на движение при о.т. о.т. 243-244-245-246-247-248 по плана на ж.к. "Братя Миладинови" и Промишлена зона "Север", гр. Бургас, реализиран в рамките на договор за обществена поръчка "Инженеринг (проектиране и строителство) на четири броя…

Публична покана с предмет : „Избор на външни оценители за подбор и оценка на проектни предложения от Инвестиционната програма на Община Бургас 2015 – 2020г.”, Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изп

Публична покана  по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки  с предмет : "Избор на външни оценители за подбор и оценка на проектни предложения от Инвестиционната програма на Община Бургас 2015 - 2020г.", Приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", Оперативна програма "Региони в растеж"…