Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лекотоварен автомобил тип специализиран микробус за хора с увреждания, във връзка с реализиране на дейностите по проект „Подкрепа в с

На основание на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, поради това, че са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата с Решение № 2140/09.08.2016 г. на д-р Лорис Мануелян, Заместник-Кмет при Община Бургас бе прекратена обществена поръчка с предмет: "Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лекотоварен…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за обществена поръчка, с предмет: "Закупуване и гаранционно обслужване на един брой фабрично нов лекотоварен автомобил тип специализиран микробус за хора с увреждания, във връзка с реализиране на дейностите по  проект "Подкрепа в семейна среда за независим живот чрез индивидуален подход", Договор BG05M9OP001-2.002-0229-C001, процедура за безвъзмездна финансова…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и гаранционно обслужване на система за електроконвулсивна терапия за нуждите на ЦПЗ „Проф.д-р Иван Темков“, гр. Бургас“ по пр

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка и гаранционно обслужване на система за електроконвулсивна терапия за нуждите на ЦПЗ "Проф.д-р Иван Темков", гр. Бургас" по проект "Развиване на нови услуги в Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на община Бургас", ДБФП №: РД-13-143/14.09.2015г,…

Публична поканаза възлагане на обществена поръчка, по реда на Глава осем "а", с предмет:„Доставка на химически препарати за почистване и обеззаразяване на водата и материали за поддръжка на басейните- общинска собственост".

Публична поканаза възлагане на обществена поръчка, по реда на Глава осем "а", с предмет:"Доставка на химически препарати за почистване и обеззаразяване на водата и материали за поддръжка на басейните- общинска собственост".

Публична покана по реда на Глава осем "а", от ЗОП, с предмет: „Доставка на химически препарати за почистване и обеззаразяване на водата и материали за поддръжка на басейните, стопансивани от ОП „Спортни имоти“

Публична покана по реда на Глава осем "а", от ЗОП, с предмет: "Доставка на химически препарати за почистване и обеззаразяване на водата и материали за поддръжка на басейните, стопансивани от ОП "Спортни имоти"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка и гаранционно обслужване на система за електроконвулсивна терапия за нуждите на Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка и гаранционно обслужване на система за електроконвулсивна терапия за нуждите на Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на Община Бургас" по проект "Развиване на нови услуги в Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни стоки за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2015 – 2017 г. по две обос

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Комисията за провеждане на открита процедура с горепосочения предмет, обявява, че ценовите оферти на участниците ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 30.11.15 год. /понеделник/ от 14:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват…

Публична покана с предмет: „Извършване на задължителни периодични профилактични медицински прегледи и изследвания за 2015 г. по 6 обособени позиции: ОП1 – Извършване на ехография на щитовидна жлеза за работниците и служителите при Община Бургас; ОП2 – Из

Публична покана с предмет:"Извършване на задължителни периодични профилактични медицински прегледи и изследвания за 2015 г. по 6 обособени позиции: ОП1 - Извършване на ехография на щитовидна жлеза за работниците и служителите при Община Бургас; ОП2 - Извършване на пълна кръвна картина с биохимия (кръвна захар и холестерол) и изследване на хормон на щитовидната жлеза TSH за работниците и служителите при Община Бургас;…