Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Обществена поръчка с предмет: "Проектиране и изработване на ЗОМ за превенция употребата на наркотични вещества“, възлагана въз основа на Рамково споразумение № 93-ОП-77/28/ 02.04.2013г. с предмет: “Изработване на рекламни материали за събитията от Ку

Oбществена поръчка с предмет: "Проектиране и изработване на ЗОМ за превенция употребата на наркотични вещества", възлагана въз основа на Рамково споразумение № 93-ОП-77/28/ 02.04.2013г. с предмет: "Изработване на рекламни материали за събитията от Културната програма на Община Бургас, дейността на общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", представителни материали на Община Бургас, за събития от Национално…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на хранителни стоки за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2015 – 2017 г. по две обособени позиции: ОП1 - Доставка на мляко и млечни изделия;

                                                                  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: За обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни стоки за нуждите на постоянни…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хигиенни материали за нуждите на социалните звена, детските ясли, Детска кухня, общински предприятия и други ст

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодични доставки на хигиенни материали за нуждите на социалните звена, детските ясли, Детска кухня, общински предприятия и други структурни единици на Община Бургас по три обособени позиции: ОП1 - Материали за лична хигиена и други хигиенни материали; ОП2 - Хигиенно-санитарни материали; ОП3 -…

СЪОБЩЕНИЕ: Относно извършване на процедурно действие, във връзка с чл.69 а, ал.3 от ЗОП и указания с изх. № 93-ОП-52/10/ 08.09.15 г. дадени от Д- р Лорис Мануелян- Възложител на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни стоки за нуждите на п

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и указания с изх. № 93-ОП-52/10 / 08.09.15 г. дадени от Д- р Лорис Мануелян- Възложител на горепосочената обществена поръчка, Комисията за провеждане на открита процедура с предмет: "Доставка на хранителни стоки за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2015 - 2017 г. по седем обособени позиции: ОП1 - Доставка на хляб и хлебни продукти; ОП2 - Доставка на мляко и…

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Приготвяне на храна за нуждите на потребителите на ДСП, гр. Бургас – обяд и вечеря“,

Община Бургас , на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне на храна за нуждите на потребителите на ДСП, гр. Бургас - обяд и вечеря", че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат оповестени на 11.06.15 г. (четвъртък) от 11:30 часа, в стая № 202, ет.2, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26  

Обществена поръчка с предмет: Отпечатване на рекламни материали за превенция употребата на наркотични вещества“, по рамково споразумение №93-ОП-77/28/02.04.2013 година между Община Бургас и потенциални изпълнители по обществена поръчка с предмет: „Изработ

Обществена поръчка с предмет: "Отпечатване на рекламни материали за превенция употребата на наркотични вещества", по рамково споразумение №93-ОП-77/28/02.04.2013 година между Община Бургас и потенциални изпълнители по обществена поръчка с предмет: "Изработване на рекламни материали за събитията от Културната програма на Община Бургас, дейността на Общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", представителни…

Открита процедура по реда на ЗОП, с предмет:“Доставка на хранителни стоки за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2015 – 2017 г. по седем обособени позиции: ОП1 - Доставка на хляб и хлебни продукти; ОП2 - Доставка на

Открита процедура по реда на ЗОП, с предмет:“Доставка на хранителни стоки за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2015 – 2017 г. по седем обособени позиции: ОП1 - Доставка на хляб и хлебни продукти; ОП2 - Доставка на мляко и млечни изделия; ОП3 - Доставка на пилета и разфасовки; ОП4 - Доставка на риба и разфасовки; ОП5 - Доставка на месо и месни произведения; ОП6 - Доставка на консерви…