Обществени поръчки -Профил на купувача

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в публично състезание с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА И/ИЛИ В СТРАНАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ВСИЧКИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНА

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на публично състезание, с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА И/ИЛИ В СТРАНАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ВСИЧКИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНА БУРГАС И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0002, oбявява,…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нов електрически автомобил – категория N 1 (съгл. чл. 149 от Закона за движение по пътищата) за нуждите на Община Бургас“

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Доставка на нов електрически автомобил - категория N 1 (съгл. чл. 149 от Закона за движение по пътищата) за нуждите на Община Бургас".   гр. Бургас, 2019 г.   На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп…

Възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за осигуряване на данни за състоянието на Черно море“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Осигуряване на данни за водните течения и свързаните с тях потоци

    ДОКУМЕНТАЦИЯ              ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                                                        С ПРЕДМЕТ:   "Избор на изпълнител за осигуряване на данни за състоянието на Черно море" с две обособени позиции: Обособена позиция 1 "Осигуряване на данни за водните течения…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Инженеринг (проектиране, ремонт, преустройство и авторски надзор) на самостоятелен обект в сграда /СОС/ с идентификатор 07079.620.143.2.34 по КК на гр. Бургас, находяща се в гр. Бургас,

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Инженеринг (проектиране, ремонт, преустройство и авторски надзор) на самостоятелен обект в сграда /СОС/ с идентификатор 07079.620.143.2.34 по КК на гр. Бургас, находяща се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", бл. 42, вх. 4, партер и СОС с идентификатор 07079.620.143.2.35 по КК на гр. Бургас, находяща се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови",…

Възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА И/ИЛИ В СТРАНАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ВСИЧКИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНА БУРГАС И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГА

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я   за обществена поръчка, с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА И/ИЛИ В СТРАНАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ВСИЧКИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНА БУРГАС И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС" Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 15.02.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.   Офертите…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Събиране и транспортиране на отпадъци; Доставка, експлоатация, поддръжка и подмяна на контейнери за отпадъци и улични кошчета; Почистване и поддържане на чистот

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Събиране и транспортиране на отпадъци; Доставка, експлоатация, поддръжка и подмяна на контейнери за отпадъци и улични кошчета; Почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията на Община Бургас; Зимно поддържане и снегопочистване…

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Обследване на възможностите за изграждане на интермодален карго терминал на територията на Пристанище Бургас в рамките на проект “РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТ

Оферти за участие могат да се подават до 17.15 ч. на 25.01.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, ул. "Климент Охридски" №3.Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 28.01.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.Не…

Възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: „Изготвяне на тръжни документации за обществени поръчки по проект “Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“

Д О К У М Е Н Т А Ц И ЯЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Изготвяне на тръжни документации за обществени поръчки по проект"Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас"   Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 11.02.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас,…