Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Договаряне без обявление с предмет: „Доставка и монтаж на интериорно обзавеждане за експозиционен център Флора Бургас“

Община Бургас, на основание чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и поради необходимостта от доставка и монтаж на интериорно обзавеждане за експозиционен център Флора Бургас, публикува покана за процедура по договаряне без обявление с предмет: "Доставка и монтаж на интериорно обзавеждане за експозиционен център Флора Бургас".   Гаранция за участие, освободена на 21.05.2015 г. Гаранция за изпълнение,…

Обществена поръчка с предмет: "Извършване на независим финансов одит по следните проекти:

Обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на ЗОП, с предмет: "Извършване на независим финансов одит по следните проекти:   1.         “Интегрирано управление на риска от наводнения в Община Бургас (IMFR)”, Договор за безвъзмездна финансова помощ с референтен №: Д- 32- 16/ 08. 04. 2015г., финансиран по програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съ-финансиран…

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за експозиционен център Флора Бургас“ по две обособени позиции“

00797-2015-0010 Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за експозиционен център Флора Бургас" по две обособени позиции", както следва:  Обособена позиция 1 - Доставка и монтаж на интериорно обзавеждане за експозиционен център Флора Бургас Обособена позиция 2 - Доставка и монтаж…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценова оферта в открита процедура, с предмет: „Инженеринг (проектиране и изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на отпадъците „Братово – запад“ – Клетка № 2, рет

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията назначена за провеждане на открита процедура, с предмет:  "Инженеринг (проектиране и изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на отпадъците "Братово - запад" - Клетка № 2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща  и обслужваща инфраструктура на Клетка…