ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Списък на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

Списък на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА

До 22.10.2015 г. включително лица, включени в списъка на заличените лица могат да  подадат Заявление до общинската администрация от лицата, за изключване от списъка на заличените лица. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува. /Заявленията са по образец: за местни избори -Приложение № 11-МИ и за национален референдум - Приложение №  10-НР/. Кметът на общината, кметството…

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г., ОИК- Бургас ще проведе обучения за членовете на секционните избирателни комисии по дати както следва: Дата Час Място СИК от:   19.10.2015 г.   18.00 ч.   Спортна зала "Младост" /ж.к. "Славейков"/ ДЦАУ "Освобождение" /ж.к.Славейков/ - СИК от № 121 до № 163 ДЦАУ "Зора" /ж.к. Лазур"/ - СИК…

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 17.10.2015 г. включително/. Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК: Приложение №7 - за местните избори и Приложение №12 - за…

ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ

ОБЩИНА БУРГАС ОСИГУРЯВА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ  по следните начини: - на безплатен телефон - 0800 191 88: - в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26 - гишета № 1 и № 2. - на обявените със Заповед на кмета места за поставяне на избирателните списъци; - на интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg - раздел МЕСТНИ…

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден /до 10.10.2015 г. включително/.    * При избори за общински съветници и кметове искането се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено…

ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 Всеки гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, има право да избира общински съветници и кметове, ако е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено…

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят  желанието си не по-късно от 20 дни преди изборния ден (до 4.10.2015г. включително) в писмена форма чрез: заявления по образец, подписани саморъчно и изпратени по пощата; факс - 056840201; през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/service-2923-request.aws…