Публикувано на: понеделник, 21 март 2016
Валидно до:

ІІ. Обобщение на резултатите

 

През второто шестмесечие на годината се наблюдава незадоволителна активност от страна на гражданите в попълване и изпращане на анкетни формуляри. Няма подадени чрез интернет анкети.

От направения преглед на резултатите се вижда, че процентът на посещаемост в Центъра за административно обслужване е доста по-висок в сравнение с дирекциите "Центрове за административни услуги". Преобладаващо е желанието за предоставяне на услуги в специализирана зала, следвано от предоставяне на услуги по интернет.

Като зона за подобрение отново се очертава предоставянето на достъпа до информация и количеството на предоставяната информация.

Най-често гражданите ползват услугите по "Гражданска регистрация и гражданско състояние" и  "Устройство на територията и строителство".

Минимален е процентът на неудовлетворени от административното обслужването граждани. Като цяло отговорите от анкетните карти сочат удовлетвореност от страна на клиентите от предоставените услуги и информация, както и от отношението и компетентността на служителите. Това показва и липсата на препоръки за подобряване на административното обслужване.

 

ІІI. Мерки за подобряване

 

1.      Въвеждане на повече електронни услуги.

2.      Подобряване достъпа до информация.

3.      Подобряване на обратната връзка с гражданите.


свали като pdf разглеждания: 748 последна промяна: 16:23:30, 21 март 2016