ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Медицинска сестра" – в Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови”

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "Медицинска сестра" – в Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови”

Публикувано на: четвъртък, 13 юни 2019
Валидно до:

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. "Александровска" № 26

 

набира

кандидати за работа за 

следната позиция:

 

"Медицинска сестра" - в Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"-гр.Бургас -1 бр. щатна бройка

 

 1. Място на работа: Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови"

Адрес: гр. Бургас, ж.к Възраждане, ул."Цар Самуил" № 117

 1. Характер на работата:

Осъществяване на медицинско обслужване на настанените в специализираната институция възрастни хора. Наблюдаване здравословното състояние на лицата, при необходимост оказване на спешна долекарска помощ, съобразно компетенциите.

Изпълняване на предписани назначения, контролиране на хигиенния режим в заведението, организаране и контролиране на рационалното хранене на възрастните хора в дома. Водене и съхранение на задължителна документация. Участие в изготвянето и провеждането на обучителни програми и тренинги (самостоятелно или в екип).

 1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

Образование: висше, степен специалист, бакалавър.

Квалификация: медицинска сестра, медицински фелдшер.

 1. Допълнителни и специфични изисквания:

 • Умения и подход за работа с възрастни хора.
 • Комуникативност
 • Мобилност
 • Отговорност
 • Предприемчивост, инициативност
 • Мотивация
 • Социални и организаторски умения
 • Умения за работа в екип
 • Компютърна грамотност: MS Windows, Word, Internet Explorer
 1. Вид на правоотношението: Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, по реда на чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекса на труда.

 2. Работно време - пълно работно време, съгласно график при сумирано изчисляване на работното време.

 3. Оценката на кандидатите ще се проведе на 2 етапа: 

 • Оценка на допустимост на кандидатите по документи;

 • Събеседване.

 1. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление в свободен текст до Директора на Дом за стари хора "Цвета и Анка върбанови" със задължително посочени адрес за кореспонденция и телефонен номер на кандидата;

 • автобиография/ CV;

 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

 • копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит- копие на трудова книжка, Обр. УП-3 и др., ако е приложимо.

 1. Място и време за подаване на документите: Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови":  гр. Бургас, ул. " Цар Самуил" №117, всеки работен ден от 8,30 до 16,30 ч.

За контакти 056/813 984

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на настоящата процедура: Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови" - гр. Бургас, ул. "Цар Самуил" № 117

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез препоръчано писмо с обратна разписка.

Забележка:  Кандидатите ще бъдат допълнително уведомени и на посочените от тях имейл адреси и телефони относно провеждането и резултатите на всеки етап на подбора.

 

 Д-Р ЛОРИС МАНУЕЛЯН

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"

Община Бургас

 


свали като pdf разглеждания: 477 последна промяна: 11:01:31, 13 юни 2019