ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за 1 бройка „специален педагог" по Проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, BG05M9OP001-2.004-0001-C02 „Услуги за ранно детско развитие”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за 1 бройка „специален педагог" по Проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, BG05M9OP001-2.004-0001-C02 „Услуги за ранно детско развитие”

Публикувано на: четвъртък, 12 септември 2019
Валидно до: четвъртък, 19 септември 2019, 18:00

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

по Проект "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", BG05M9OP001-2.004-0001-C02 "Услуги за ранно детско развитие" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

за длъжността "специален педагог"

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул.  "Александровска" № 26

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

За 1/една/ бройка "специален педагог" на трудов договор с пълно работно време до 31.12.2020 г. по Проект "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", BG05M9OP001-2.004-0001-C02 "Услуги за ранно детско развитие" в дейност "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания"

 

* Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-   образователно-квалификационна степен - бакалавър;

-   професионален опит - 1 година по специалността.

* Допълнителни изисквания:

 -  специалност -  специална педагогика;

 -   да познават нормативната уредба в областта на  здравната грижа за деца;

 - компютърна грамотност: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer

* Начин за провеждане на конкурса:     

- по документи и събеседване.        

* Необходими документи за кандидатстване:

- заявление до Ръководителя на проекта на Община Бургас;

- професионална автобиография;

- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или ранг- трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.

* Място и срок за подаване на документите:

   Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство.

   Краен срок за подаване на документи - 8 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.

* Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

            Информационното табло на източната фасада на сградата на общината и в официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

* Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

 

 

ВЕСЕЛИНА ТАРАЛОВА

Директор дирекция ОДВ и Ръководител проект

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 208 последна промяна: 15:47:21, 12 септември 2019