ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА 2 бр. свободни работни места по трудово правоотношение, длъжност - оперативен дежурен по оповестяване в общински денонощен оперативен център

ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА 2 бр. свободни работни места по трудово правоотношение, длъжност - оперативен дежурен по оповестяване в общински денонощен оперативен център

Публикувано на: петък, 15 май 2020
Валидно до: петък, 29 май 2020, 10:21

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

ул. "Александровска" № 26

 

О Б Я В Я В А 

 

2 бр. свободни работни места по трудово правоотношение, назначават се съгласно ПМС № 212/10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии

 

Длъжност: оперативен дежурен по оповестяване в общински денонощен оперативен център

 

Място на длъжността в структурата на администрацията /подчиненост/:

Оперативният дежурен е пряко подчинен на директор дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност" и началник отдел "Управление при кризи, отбранително-мобилизационна подготовка". По въпросите за оповестяване е подчинен на оперативен дежурен в Областна администрация Бургас. Поддържа връзка с дежурните от Областна администрация, ОД-МВР Бургас, дежурния в Оперативен център на РД "ПБЗН" - Бургас, ЕЕНСП телефон 112 и с други оперативни дежурни на държавните институции и юридически лица с военно временни задачи.

Цел на длъжността:

Оперативният дежурен се назначава съгласно ПМС № 212/10.11.1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии. Приема и обработва сигнали в денонощен дежурен център чрез изнесена работна станция на тел.112, по телефона за сигнали, чрез мобилни приложения и др. източници с цел предотвратяване на предпоставка за инциденти и опазване живота и здравето на хората.

Области на дейност: защита при бедствия, отбранително-мобилизационна подготовка, обществен ред. Оповестяване при привеждане в различни степени на готовност, при мобилизация, разсредоточаване и евакуация, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия, крупни производствени аварии или др. критични ситуации.

Основни задължения:

 Да се намира неотлъчно в стаята за носене на дежурство, като не допуска лица, освен посочените в заповед на кмета. Да знае винаги начина за свръзка с кмета, директор дирекция "УКОРС", началник отдел "УКОМП".

Да знае и изпълнява стриктно задълженията си съгласно "Правила за дейността на оперативния дежурен при привеждане в по-висока степен на готовност" /класифицирани/. При получаване на сигнал от дежурен на Областен съвет по сигурност /ОСС/ да извършва оповестяване за привеждане в по-висока степен на готовност, съгласно класифицираните правила. Ежедневно дежурният е длъжен да участва в тренировки  с речеви сигнал с оперативните дежурни на ОСС по  ТКО/ поверителни/.

Да познава схемата за оповестяване, да умее да работи с техническите средства за оповестяване, включително модул "Оповестяване" на информационната система за управление на водите /ИСУВ/. При бедствия, аварии, инциденти с граждани и всякакви опасности и кризисни ситуации  незабавно събира информация и докладва на кмета, директор дирекция "УКОРС", началник отдел "УКОМП".

Ежедневно до 07.00 ч. да събира и обобщава информация от ОД МВР и РД "ПБЗН" Бургас за настъпили извънредни събития и я докладва, а като справка по електронен път изпраща всички сигнали до отговорните служители за предприемане на действия.

Ежедневно извършва измерване на радиационния фон и докладва замерванията на  оперативния дежурен на ОСС.

 Дежурният има задължение да наблюдава първоначалния екран на софтуерното приложение на ИСУВ, на който на карта са обозначени с маркери  мониторинговите станции. Следи периодично на екрана камерите и алармените състояния на всяка от станциите, като отваряне на вратата на контролното табло, промяна цвета на маркера от зелено (нормално състояние) към жълто и червено или при забавяне изпращането на данните от измерванията към основния сървър. При повишение на водните нива или липса на мониторингови станции, липса на данни или други нередности сигнализира оторизираните служебни лица /кметове, кметски наместници, оператори на ИСУВ/ и изпраща екип на място при необходимост.

Наблюдава камерите от вътрешната система за сигурност в сградата на Община Бургас и при установяване на заплахи или нередности  сигнализира на директор дирекция "УКОРС" и директор дирекция "ИОТ". Създаването, съхранението и достъпа до регистъра от видеонаблюдението е чрез дигитален видео рекордер, инсталиран в оперативния център.  

Извън основните задължения дежурния по оповестяване:

Дежурният приема сигнали на гражданите по обявения денонощен дежурен телефон и такива по електронен път от изнесеното работно място, предадено от ЕЕНСП 112 за: предпоставки за инциденти, събития, или нарушения на обществения ред, проблеми в пътната, транспортната, водопроводната, съобщителната и електропреносната мрежа, свлачища, паднали камъни или дървета, снегонавявания, обледеняване, заледявания, опасни билбордове, незаконно строителство, сметоизвозване, сигнали за изхвърлени строителни отпадъци, бракувани МПС, нерегламентирани сметища, увреждане на общинска инфраструктура, нива на водни басейни, насекоми, животни, шум от музика от заведения, аварии и проблеми с водоснабдяване и канализация, неправилно паркиране на МПС, нерегламентирана нестационарна търговия и ги предава за изпълнение на отговорните общински служители. Регистрира сигналите в регистър, като ежедневно изготвя обобщенска справкаи я предава по електронен път.

При сигнали от спешен характер, изискващи намесата на Община Бургас в случаите на бедствия - наводнения, снегонавявания, пожари, аварии, битови и промишлени инциденти, инциденти с опасни вещества и други застрашаващи живота и здравето на хората, дежурният приоритетно обработва сигналите и незабавно оповестява отговорните служби за предприемане на аварийно-спасителни дейности.

През зимния период поддържа връзка с оперативните дежурни на фирмите, извършващи снегопочистване и предава/ приема сигнали за необходимостта от обработка на пътната инфраструктура.

 Следи за изправността на пожароизвестителната, сигнално охранителната система в административната сграда и след приключване на работното време /включва, изклюва/ системата в административния център.

При получаване на токов удар в административната сграда превключва линиите

на ел. захранването.

Режим на труд и почивка:

         Работата се осъществява на 12-часови смени по утвърден график, при спазване нормалната продължителност на работната седмица във връзка с изискванията на чл. 151 ал.1 и чл. 153 ал.2 от КТ.

 Изисквания за заемане на длъжността

Минимална образователно-квалификационна степен средно техническо;

Минимално изискуем професионален опит: 2 години в област свързана с изпълняваните преки задължения;

Други специфични изисквания - компютърна грамотност, работа с апаратура по оповестяване.;

Предимство- образование и опит в системата на МВР или МО.

 

Нормативни документи, които трябва да познава:

СЪГЛАСНО

НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ПО ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ Чл. 5. (1) В звената по отбранително-мобилизационна подготовка се назначават служители с необходимата квалификация и с разрешение за достъп до класифицирана информация

КЪМ ОСНОВНИТЕ  ИЗИСКВАНИЯ:

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗА ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН ПО ОПОВЕСТЯВАНЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ, КАТО ЗА ЦЕЛТА СЕ ИЗВЪРШВА ПРОУЧВАНЕ НА ЛИЦАТА ЗА НАДЕЖДНОСТ НА ОСНОВАНИЕ:

чл. 146 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.: Всички лица, кандидатстващи за длъжности или за изпълнение на конкретно възложени задачи включени в списъка по чл. 37 ЗЗКИ, задължително се проучват за надеждност съгласно чл. 41 и 42 ЗЗКИ.

 

Чл.147. (1) За извършване на обикновено проучване по чл.46, т.1 ЗЗКИ кандидатът

подава:

1. молба до ръководителя на организационната единица за заемане на длъжност или за

изпълнение на конкретно възложена задача, която съдържа писменото съгласие на лицето по чл.

43, ал. 2 ЗЗКИ, с приложени към нея:

а) диплом за завършено образование;

б) свидетелство за съдимост;

в) медицинско свидетелство по чл. 42, ал. 2 ЗЗКИ, когато такова му е поискано;

г) служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на

образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер;

д) (изм.- ДВ, бр. 56 от 2006 г.) нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т.1 от

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или съгласие на данъчния субект пред съответния

данъчен орган, и

2. попълнен въпросник - приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ, от кандидата.

(2) Кандидатът за заемане на длъжност или за изпълнение на конкретно възложена задача

предава попълнения въпросник по ал.1, т.2 на служителя по сигурността на информацията от

съответната организационна единица срещу разписка.

(3) Служителят по сигурността на информацията е длъжен незабавно да заведе

получения въпросник, да изиска документите по ал. 1, т. 1 и да започне процедурата по проучване

на кандидата след получаване на писмено разпореждане от ръководителя на организационната

единица, както и да открие дело за проучване на лицето, наричано по-нататък "дело за

проучване".

 

Проучване се извършва от компетентните служители на ДАНС .

 

  • Начин за провеждане на подбора на кандидатите:     

- подбор по документи - интервю - събеседване с одобрените по документи кандидати     

  • Необходими документи за кандидатстване:

- заявление до Кмета на Община Бургас - свободен текст; - професионална автобиография; - копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен; - копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит    или   ранг- трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.; - копие от документи, удостоверяващи допълнителни квалификации;

  • Размер на основна заплата, определена за длъжността е МРЗ за страната, определена с Постановление на МС плюс клас за прослужено време.
  • Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство Краен срок за подаване на документи - до 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.

  • Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с обявлението: официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери", телефон за контакти 056/907217.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 487 последна промяна: 10:30:28, 15 май 2020